Menu
The Simpsons : Bart vs the Space Mutants
 • Tout support
 • PC
 • Amiga
 • CPC
 • ST
 • C64
 • G.GEAR
 • MS
 • MD
 • Nes
Forum
 • Accueil
 • Actus
 • Tests
 • Vidéos
 • Images
 • Soluces
 • Forum
EtoileAbonnementRSS

Sujet : Mon pavay destructeur de neuronnes / 20

1
DankaLaPute
DankaLaPute
MP
02 juillet 2012 à 16:46:33

LÉ 15-18 Èšt PêúpLé ÐÉ GrØš pÜçéàÛX grÁš êt bÒÙtÓÑÑéÜX qÜí Šë ÑòüRrÌŠšèÑt PrîÑçîpãLÉMÊÑt à bÁšè ÐÉ kËbäb, dë P펎À (qù'ÎLš ÀíMÉÑt Éñ fÃÏRè PröfÎtèr grÀtùÍtèMëñt Léš ÂütrÉŠ ) , dÈ šòÐÀ êt Ðè tðÜt áütrè Çh՚ʊ Gr⊚Ț Qûí fóñt Grøššír ét ÐôñÑÉ ÐêŠ BöütõÑŠ : rêGÀrÐÊŽ Lã PRØPÓRtïôñ Ðè tØpÌç qúî PÀrLË dé KêBãb PáR RÁPpórt Á ÇÉùx qÙÌ pârLé ÐÈ LéGüMêŠ Pár ÊxéMpLé !!!
dÉ PLûŠ, LÅ MäJõrÎté ÐÚ 15-18 Ñé FáÍt Pãš dÉ ŠpØrt PúÌšQÛë ç'èŠt fÂtÌGúÅñt pöÙR Léür GRÕŠ ÇÔrpŠ dóñt ãpréŠ úñê étÙÐÉ PLúš åPRÕfÔñdÏ ŠêRÅÌt ÇÓmpóšé Ðë 60‰ ÐÊ ŠðÐå Êt dÉ šÛçrê Ét dê 39‰ ÐÊ grÄÌšŠÈ Lê RÈŠtÉ étÄñt LÈŠ MÜŠçLÊš šûRtÖút LðçãLíšéš ÐÂÑŠ LÉŠ ÐõÍgtš qúì ŠòÑt ñéÇ뚊ÀÍRèš ÂFíÑ dÉ PÒÜvÔÏR ãPPÙÝëR šùR LÊŠ tÔûÇhêŠ dÜ çLàvÍÊr (dôÑt LÈ ÑómbrÈ ÈXàÇt ãpréš RëÇHËrÇhÉ ŠËRÄït dË 256) Èt PròÇhË Ðê Lã máÇhôÏRË ãFÎñ ÐÈ pðÚvÖÍR ÄPpèLLÈr Lê LÏvRÊÚr dê Pîžžâ øÙ Ðé kébàB PÖür LÁ ÇíñQÚÁÑtéšìXèmÉ fõΊ ÇÉ jÖÛR øû póûR ãPPêLèr šà mèrë LðRšqÙÊ vÖtrë ÊÑvÌÊ ÐÈ çHìër ÐëvìéÑt réÉLLÈmêÑt RéLLÉ êt ÏmPöRtãÑtÉ ët qû'ÏL vöÙŠ FÃÛt vítÈ Lë RéÇÌPïÈÑt püïŠQúê vðÙŠ ÑÊ pÒÛvÉŽ ËÑ ÊfFét pLÜš MáRçhÈr pøÛr 25‰ d'ÈÑtRè vÔùš Èt çéš çÁŠ ŠÖÑt MÂLHéÙRèšËmÈñt ÏñšäÙvÂBLÊ mÀìš ÐÈ tðÚtÈ fáÇØñ , Ší JâMÅÌŠ ìL vîÊñÑËñt šûr çè šúJÉt, ÍL PØštérÕñt ãvéÇ LêÙR pLûŠ måÚväíšë vÓLÒÑté Ðù mØñÐè ùÑ PÂvÅÿ çéšÅr šûÌvÎt Ð'ÜÑ šmÏLÈÿ PÒÚR BíÈÑ ÐîRé QÜ'ÍLš ñ'éÑ Ôñt rÎËñ à fÔÛtRË ÐÊ Méš éçRïtŠ Ét Ðøñç îL Ñë LìrÕÑt pãš ŠÈ šújÉt ët ñÊ šØñt páš ÇÈÚx qùê jê vìŠë ôÛ qúé Jë PêÚx šÅÛvéR Êñ çHÁñgÉÁÑt vøtrê mÀÑíèRè dÉ vÍvré pÙÌQüé Ðé tÔûtë fÀÇöÑ, îLš šÔñt trÖp ïñšÂúvåBLè ..ét PùïŠ, ÎLš òñt BËšøÏÑ ÐÈ PÕŠtÉR šÙr ÐÉš ŠÙjÈtš töÜŠ Lêš PLÙŠ ÍÑùtìLéŠ LËŠ 1 qûé LéŠ ÂütRèŠ Êñ ÊŠpÉRåñt fåÎRÊ ÐÈš FÌrŠt pÁgêŠ ŠÜr dÊŠ gRØš tôpÎç PÓÚR âvõïR Üñ šÈmBLàÑt ÐÉ ŠÉñtÌMêÑt dÈ fíéRté ët Ðê ŠûpéríøRÎté ÉñvÊrŠ ÀÙtRúì ÐØÑt çÉrtÃïñŠ pØŠtËRõÑt ÎmMédïåtêMëñt LÉ ŠmíLÈÿ :BãvÊ; (bÎÉÑ mÓñ FáíL qûï ÊñfÅìt Ñ'Éñ åï p⊠Ûñ LÒL ?) rêššêmBLÂñt pLütöt à ÛÑ PàthétÌqÛÈ ÓRGÙèÌL, õÜ ÂLòRš , ÍLŠ bÂvêñt šür LÊ RÅñG dÌÀmãÑt qû'ÌLš vèÜLëÑt ÅbšöLÜMËÑt åvÒìr (šòÎ ÐîšÁÑt Éñ PâššÀñt, Pâš fÅçÎLè ÐË L'ãttÊÍÑdRê ët ÐÈ Lá GÀRÐÉr åvêÇ tØût ÇèŠ tÿráÑŠ dè MØdÒ (ÊH øúÍ, Ðë tðùtè FÃçôñ, Lêš MØÐÒŠ Ñë Š'ãbBáÍšŠËrðÑt påš à Lîrë Çê ŠÛjÊt êt Šðñt éGàLÉMÈÑt îñšÁÛvÂbLÈ PùìŠQù'íLš gÈêk ùÑíQùéMëñt PØÛr vÖír ŠùRGÎR Lâ rÀGê úLtÍmé èñvÈrŠ LëŠ mÈmBRÉš) ç'Êšt ÊgÄLêméÑt pÓÙr LÊŠ rÃïšöÑš Çîtéš PLÜŠ háÜt qÙÉ LÉš MëMBrËš dÚ 15-18 Ñ'õñt pÀŠ ÐÉ ÇôñtÂçtš šðÇÏáüX Êt šðÑt ÐÓÑÇ tðÙŠ Ðè GRÓš PùçÊáùX qÚÎ ãÎMÈÑt ŠÊ RàÇÒñtÊr Lëûr šÖÎ ÐïŠÁñt pRÉmíÈR RãpPóRt (ÑÕté ž+v) Ëñ FàÏšàñt ÐèŠ FîçŠ Päváý ŠÚR LÊšQÚÈLŠ Léš ÄÛtRÊŠ MèMbrËŠ vôÑt šË MâŠtúRbéR (ñÒtéÊ M+Ž) ÉÑ ÿ PÉÑŠÁÑt (QüÍ ŠÓÑt çËRtäÏñÉmÉñt LÊš ŠÈùLš föìš ðÙ ïL éŠt PÔššÎbLË qû'ÌL ÑÿàÍ påš ÐË påvÅÝ ÇéšÀR ) ÒÛ êñ RègÂrÐáÑt ÐÈš ÎmágÊŠ dê fîLLë PhÒtÕŠhòPé qÛÌ ñê šòñt mêMÈ PÚ ÑüÈŠ mÃïš LëÛRš MÅMáÑ LéùRŠ ÐÌt bÏèñ ìÑtêrdÌt åù šítË prõñ (âvÉç ÛÑ ÇÕÑtRòLë pÃRéÑtÃL ) èt Qúé çértàÌñŠ Ð'ÈÑtRé vóùš šøÑt tËLLËméÑt ÑúLš Ðè ÇhËŽ ÑÙLŠ Ëñ ìñFöRMÂtÎQÙÉ Qü'ÏLŠ Ñé çÖÑÑÃΊŠèñt PÄŠ qüê LÅ FÖñÇtïóñ šûPprímèR ËxîŠtÊ pÔür ËfFãÇër LéŠ pኚÃgÊŠ Šûr ÐéŠ šÍtÊš QÜË vÒùŠ ñé vÓÜLèŽ Pš qü'ðÑ vöÍt qÜË vÔúš êtÈŠ pàŠŠÊR dêššüŠ vöLòÑtäîrëméñt Êt QÙë Êñ PLúŠ Ðè çã vöûš ðšËŽ vØÙš fàïrë ÅPpëLËž gËéK êÑ ŠõRtÁñt ÐËŠ ÂbšüRÐÌtéš ŠÜr LËš LÄÑGÅGÊš Ðê prÔGRÃmmÃtÏõÑŠ pÓûR prØÚvèr qÚÉ vÕÙš vôúš ÿ çõññÅÁÍt äLÓRš qüË vØÚŠ ñë çøÑÑÄ슊ʞ štRÍçtèMèñt QÜÉ ÐàLLë êt QûË vöüš Ñ'ãvÉž JãmåΊ ËšŠÁÝé ÐÊ ñË ŠÈRÀÏt-Çë QûË LîRè ûñê LìGÑÈ dë ÇÕÐÉ MêMë šÏ éLLë Êšt tRéŠ šîMpLÈ MÂÌš Qüê Ðè tòÛtÊ fãçÒÑ vóÛš vóÙŠ ËÑ fòùtèž PúìšqúÈ qÜÅšÏMèñt tÔùt LêŠ ÅÙtRÈš mÊmBrèŠ šøÑt ÐãñŠ LÈ MêMé çäš qüË vÔÜš . Ç'Èšt Ð'ÀîLLêÙr pðÜR Çå qûè QùëLQÜÊŠ tÒpÌÇ ÃvÉÇ ÐÊŠ ÍMãGêš pËÐô ÇõÑÑâÍŠšêñt ÛÑ tréŠ çÔÛRt šÛçÇéš ÐÀñš LÈšQùêLš tõÜt LËŠ MëMBrèŠ vøñt põštÊR Üñ dÐB pÖùr âvöír L'ÂÌR d'üÑ mëmBré rêŠpòñŠÃBLë ÁváÑt Ðé rËPáRtíR šùr Lã pHðtÔ šë M+ž pËñÐãñt QûéLqüËŠ hËûRèŠ ávÂñt Ð'ãLLÈr pÅrtÌr à Lâ çhÅŠšÈ çÒñtRÉ LÊš tÓpìçŠ ÒÜ ÍL ÿÄ ùÑ šÓùpšÓÑ Ðê pêÐöBëÄrîté ÐÁñš LÈšqÛéLŠ vðüš âLLÈŽ, téL üñ kÏKÖòKévÏñš Gåmîñš Ðé -15 RáGêùx võÛŠ fÖÛtrÉ LÈ pLÙŠ pöššÎBLÊ ÐÉ LÀ gûêúLê ÐÊ L'ÂùtèÙr ÁLòRŠ qúë L PLÚPàrt dÚ tËMPš, çèçÎ ñ'éšt QÚ'úñ PètÌt trÒLL qüë pËrŠØÑÑÉ Ñê rÉMàRQúÉRä mÁíŠ qÛí tËÑtè déšêŠPëRéMÈÑt ÇØmmÉ Lè tØtäLìté ÐËš åÜtRëš MËMbRëš Ð'èxíŠtër áüX ÝèÜx Ðèš áÙtréš mémBRëŠ mêmê Šï ç'Êšt tÔtäLËmèÑt pÈRÐÛ Ð'âvâñçÈ MÂïš òñ ÐÏt qÜÉ L'éšpðÍr FÅît vÎvrÈ, dËvÊÑëž PLútÒt ýÈŠ-LÍfè çõMMË çõÑšÉíLLé tÒÛt LÉ LôÑG ÐÊ çÈ Påvé PLÚtÓt qÜê téÑtÈr dË ŠÈ fÅÎRé çÓñÑáÎtRè ÇöMMë LË PLÚš grôŠ ÑðLÏFÈ äLõrŠ qúË vòÜŠ ÐèvëŽ åLLéR à L'èÇÒLè Óû ÃÛ BÒÛLõt à ÇÕtÊR pÅRçQÛ'ÏL FåûÐrá BÏËñ üÑ Ðê šéš jöÙrŠ rämÈñR üÑ PéÙ ÐÈ FRÌÇ à LÅ måÏŠøÑ PòÜR PÓûvôÍr PÄÿÊr LË LøýèR Êt Lé LÎvRËüR Ðê KéBåB öÙ dë pÏžžÀ qÙÏ qûàñÐ ôñ L'ÁPPÈLÈ çíÑqüãñtê šÉPt FÖîŠ pÂr jöúr çÖMmêÑÇè à dËvÈñÊÎR ÅŠšÉŽ ÇõÚtÉüx måLGréš Lé PRÎX d'åMï Ðü MèîLLÈùr çLîèñt ÃPLLíQûé ët šùRtÒût qúë à çòté , LëŠ ÑôLÍFÈš ÇðÑñú à Qùí vòúŠ vÓúLëŽ rÊŠšèmbLéž vöîr šÙrPÀŠšÉR ŠÔÑt Ðêš PRÖ pÀýé pLûŠÎÊÙRš MíLLïèrš Pãr JøÜrš pØÛr çëRtÄïñš èt qùï ñ'ðÑt Ðõñç pš Bëšóíñ ÐÈ bôÜLòt à çõtËr töüt Ëñ pöÛvÃñt mÅÑGÉR MÄïŠ jÉ vïéñŠ ÐÉ Pêñšër qÚë LÉ fÄït Ðê ÐÈvÖîR ÀvÖÏR ÚÑ BÒùLtÖ rïšQÜÉ ÐÊ PÔšèr prÒbLémÈ PØÜR L'ÊÇRÄšÀÑtë tÓtÂLÍté Ð'ÉñtRÉ vÖÛŠ û Lé ñÏvéÅü Ð'íLLËtrΚmÊ (qúè ÇÉLÙÍ Qûí çRÌtíqüÈ Mòñ òRthõgrÂPHË àït Lé pLàíŠïR ÐÈ ÇóMPtËr tÕÙtëš LÈš fâütêŠ ÐÈ ÇÊ gÍGÁñtèŠQüÈ Êt tîtâñÈŠqÚè PÁvé ët Jë ÇôñšëîLLÈrÅÏt ÇêttÉ Åçtïvîté Á çëÛx qúî óÑt ÐÊŠ PRÔbLêmÊ Ð'ÍñšÓMñìé êt QÙÏ Ñ'ärrÍvÊ PŠ à çÒMPtër LÈŠ mòùtòÑš ÄÜ LÏËÚ Ðë réŠtèR šÜR ÇÈ FòRÙm PòúR ñê RÌèÑ dÏrè ët šûRtÖÛt Ñé RíëÑ FÅìRë PøÛr ãü FîñäL šË rÈtrØÜvêR âvÊÇ déš ÇêrÑêš qÚï ÄRrÌvéÑt JÚŠQÙ'äúX ÕrêÎLLËŠ Lë LÉñÐÊMäÍÑ PëÑÐÃÑt Lêš Çöùrš qùÍ Èšt vÕtré MómÉÑt préFéRé PÖür ÐôRmÍr ãLØrŠ QûÈ vÕtRË ÇøMpórtÉMëñt à vÖtRê âGè ÐÔÍt êtrÈ çêLûï Ð'Ûñ jèüñê ÂÐÙLtÈ rÉšpøÑšÂbLè èt štÜÐïÊÜx mäîŠ vü Lá rèšpÖÑŠÀBìLÍté Ðëš MêmBRÊš Šúr ÇÉ fòRüM, ŠùrtôÚt Šì ðñ pRËñÐ ÊÑ ÇömptÊ LêŠ ŠtätÌštìqüêŠ qÙÏ èšt PòÙr ÇÊûX qûÍ LÍšÈÑt çÈ PÂvÂý dÉ MÍLLîérŠ dé LïgÑè ÐÄñŠ úÑ fLöt çØÑštÀÑt ët ïÑfÍñÏ ÐË répétïtÎÖÑŠ tëL vØtRÉ fôrùM óÚ ÐÉŠ vÌdéòŠ ÇÖÑñÜËŠ ÐêPüÌŠ QÜèLqÚéš mÕÍš šÔñt mÒÑtréŠ PLÛŠÎêûRŠ fôîŠ PäR JÔùR êt vÌËñt ÄLÔrŠ LÊ btg Êt ŠóÑ ŠMïLêÿ hÂp ôû ñõéL BïÊñ Qúë ÑéâMóÍñš ìL ÿà pÁrFØÌš QÚ'êLqÙ'Úñ vôüLÅÑt FÅïrë pèrÐRé LÊ tËmpŠ ÄÚX ÄÙtRëš ÃvÊÇ ÛÑ GrÓš pÁvÃÝ çðMMÈ çéLÛî QÚÊ võûš êtÈŠ Èñ trÅÏñ dË LÍRË måíŠ ËÑ MÖÍÑŠ gRäÑd ÐÍšÅÑt :"bÍèÑ tå grØttÈ pRØFðñdË Ët šÕMBRè ËÑ ãÑtÁrtïqÙé ÈñtÕÚré d'ûñÈ ÇôÚçHÉ Ðé 45 MètrÉŠ ÐÊ ÑêÎGÉ Êt à 50 ŠÖûŠ tèrRê , ŠêRvÄñt àÚŠšÍ d'Äbrî âñtÍ-ñùÇLéÂÍRÈ êt ÇhÍmÌqÚë ÄÎñŠÌ Qûé Ð'àBrî èñ çàŠ ÐË fìÑ ÐÚ MóñdÊ, éñ BétõÑ ÀrMé Êt tïGÉŠ Ðè tÏtÅñË RËÇÕùvËRtë Ð'ÛÑë trÌPLÈ ÇÒÚçHé Ð'íŠðLàÑt ŠÒñørê ŠÜrpûáÑt Ët Ð'ÏšøLàÑt thËRMÌQúé èmPêçhÂÑt Lè mÒíñdrê Çòñtãçt Àvéç L'äïR pÛRË ÊXtéRîéÙr, ŠúrvÊÎLLé pÅr 138 çÀMéRÚ Ét 56 gåRdËŠ pðÜr t'ëmPêÇHèR ÐÊ déçÕüvrîr Lé MØÑÐê RéÊL , étÄÑt éGâLÈMÊñt fÊRMé PáR ÜñÉ PðRtÊ bLÌñÐéë êÑ ÃLLíàgé Ðè tÌtäñîùM Èt BRõÑŽÉ , RëÇóüvéRtË Ð'ÜÑÊ QûäÐRÜPLË çÖÜÇHÊ Ð'éMäÍL Êt ÐÉ ÐÍÃmàñt , PÚìš pRÖtéGéê èLLê Mêmé PÃR 2 GRøš ÇàdÉÑåš à ÐétÉÇtìôñ Ét ÖúvèrtÜrê ÐìgÏtÂLé åíñŠí qÛÉ Ð'Áûtrêš éLéMÈñtŠ PérMÊttâÑt üñÉ étâÑÇHéîté PáRfåïtÈ ët çÖÑtRïbÚÀñt ÐÒÑÇ à tøÑ ÈñfÊRmémèÑt Lé tøÚt FÉrMéÉ Pär 50 PöRtèš BLÎñÐéÊš dÄñŠ Üñ äBrì äñtî-åtÖMîQûë ÏmmérGé à 20 MìLLêŠ LìëûX šÒÛš LèŠ mërš d'üÑÉ îLÉ ÎÑçðñÑùê QÛÌ LÖÑgÊ LÀ ÑöÙvêLLË žéLÃñÐë Ð'ùÑè pLÁñètÊ ŠÎmîLäÎrÈ à L tëRrÉ ŠÉ tRøÚvåÑt dÀÑš LÅ gÀLåxïÊ hûÐf jÐ2 qúí Èšt èLLè-mêmé bLÖqùéè dÅñš üñÉ fÄïLLË Špâtìó-témpõréLLê Ð'Ûñè dÌMÊñŠÍòÑ PáràLLèLè Ð'ÛÑ míçRÖçÓšMøŠé d'ÙñÊ vÔMÌššúRê ÐË påÑäÇHé ÐÅñŠ ùÑË bÔûtÈìLLË dÊ ŠÁÜvêtàGé LâçHé ÐáÑŠ üñË mÉr ŠøÛtËrràïñË ÇÃçHé ÁÙX çrÊÛx Ð'Üñé MétéôrÌtè çðÏÑçéé ÐáÑš Úñé étøÍLÉ FìLÁÑtË éLÕÎGñéë ÐÈ pLÜŠîÉÚRš GáLåxÏÈš ÐåñŠ ÛÑÈ ÑébüLëûŠè pÀÙMéÊ Ðë L'àÛtré ÇÔté Ð'ÜÑ ÚÑÌvèRŠ pâRÅLLèLË Ðöñt Lé tèmPŠ š'éÇÒÚLÊ à L'ÈñvÉRŠ Êt QÚî šÊ rÉtrÕùvÉ pÎégé Pãr ûñ ÇóÑtÍÑÏûm èšpÅçë tËMPš ïñÇøhéRèÑt ôù 1 + 1 = 3 ét Ôù LÊš PèÐòBËàR

DankaLaPute
DankaLaPute
MP
02 juillet 2012 à 16:47:44

ÔÑt pRÌš Lé pòÛvÖìR Ët QÚí, tÖÛt LÊŠ 32 ÐÙ Môìš, ÁÑÑÓñÇÉñt pàr ûñ RÏtÜÈL, ùÑ LÁÑGÀgÊ çðRpÓRëL èt ÙñÈ däñŠÈ dÜ PHÅLLÛŠ QÛÉ šéüL Úñ pÉdõbÊär pòürråÌt çðmpRÈñÐrÉ Qû'ïL fÁÜt réçÚPéRËr LÄ 2èmè štåtûèttê MäGÌQûè ÐÊ GLådèÜLféúr QÙï ŠéLöÑ LëŠ tÂbLêttÈŠ ÐÊ ŠKÈLLØŠšÊ PêRmêttRà Äú gñôMê úÑíJåMbïštÉ ÐèŠ fÕrêtŠ ÐÚ ñórÐ Ðãñšàñt à Lâ pLêìñè LÛÑË äú míLìéÙx ÐÉ 12 štÅtûéttÈš éÑRÖÙLéèŠ ÐÁÑŠ ÐÚ jäMbÔÑ d'òüvRïr Lå PöRtë Ðë ŽârãLBáÇK Èt Ð'åÇÇÖMpLÌR Lä pRÖPHétìÊ QÜÍ LÂÏššêRÄ pÅŠŠër L'étôÎLÊ fïLÂÑté MàÌš ç'Éšt ŠÃñŠ ÇõMPtêr LëŠ 3 mÌLLìÔñš ÐË HÃP Ðéväñt çÈttÊ PôRtË QùÍ øÑçhé öñçHê töÙŠ éÑ MêMÈ tÈmpš šóÛŠ LÊŠ ØRdRêš ÐË hâpÓwËr èÑ éçôÚtÄñt LÉ çÕÑÇért dë môrŠàý qÛÏ ÐÁÑš ÇéttÉ ÐÏMêñŠíðÑ ÉŠt ÉÑ ÐüÒ ÁvèÇ Lë Rðì HÊÊÑöK êt QÜí Ç'étåít MΊ à RìRê QüÄñd Òñ LûÏ Â ÂññÔÑçé QÚé wíñÐówŠ ç'Éšt möïÑš bÍÉÑ Qú'úÑ mÄÇ ÐÃÑš çËttË šÄLLë ÐÈ ÇöÑçêrt vîRtÙéLLÈ qùÌ ŠÈ tRÓÚvÁÍt Èñ RéÃLÍté dâÑŠ üÑË FÄíLLÊ PÄrádõXäLÉ à L'îÑtérÌéüR Mêmë d'ÜÑ LåmÀŠtÏÇôt QÙÌ vÎÈÑt dË šè FàìRê éçrÀŠé päR üÑê jÉÛñë GömMè Qûî š'étàït Èñgägé à L'äRMéÊ MÅLGré LËŠ ÂvÉRtΚšêMëñtŠ ÐË Šå grãÑÐ-MèrÈ Qúï LÚï ÐîŠãît tóÜt Lè tèmPš qÚ'íL étÁït fÎLŠ ûÑíqÙÈ Êt Là téLéçÓmmâÑÐË MäGÎQúÉ qÛÎ PêrMÉttRàÏt Ðé débLÕQÜËR tòÚtÈ çËttË šìtÛâtîôñ Å été PLÁÇé ÐÀñŠ Úñ ÇÒFFRÈ Ført qÚÏ Šè tróÚvë JüŠtë ìÇÍ mÀìš QÛï Á été šçéLLé pÃR ÇHÜÇK ÑöRRÍš Lùï MêmÊ, áprèŠ ÇË ÇÔffrË MêMé  été mïŠ ÐâñŠ ÜñÉ çèLLûLÉ MÃrîÑè pLåqÙéË tìtÄÑê ŠÎtûéè Äü fíÑ FóñÐ d'üÑ öÇéÁñ dË Lá 7èmê ÐìMéÑŠÏÖÑ, êLLê-Mêmè ÕÙvÉrtÈ pÀr ùñ tRòÙ ÑØïr PóûÐréÚX ÐÕñt L'ðRíGîÑë êšt ÌŠŠùé Ð'úñÈ ÇõLLÍšÏÖÑ ÐÈ päRtÏçûLÉŠ ÊxPéRÌmÉñtéé pár ÐÈš ŠçïêñtÎfÌqÜèš šÛê ; Ët ÐÖÑt LÉŠ çLÕíŠÒñŠ ŠÕñt çÒMpÓšéÈš Ð'ÛñÈ trïpLÊ ÇÒÛÇHÉ Ðè mÁtérîáÙX ãÚšŠÎ dÛRŠ QÙÉ Lé mÝtHRÍL LÍé à ÚÑë šérrûRê êñ ÐÌãmàñt ÊÑtðÚRéÉ Ð'Üñ ÐÌšPØšîtÏF à FLéçHéttÉŠ ÊmPðΚÓÑÑéÊš Êt Ðöñt L'ÒÛvÈRtüRè dépÉÑd ÛÑÌQÙèMêñt Ð'Üñ çöÐé dÈ 50 Lëttrèš éçRÍt ÁÚpâRävâÑt ŠÛR ÛÑ pãPÍêr qùî ëšt mÂÌñtÊÑÀñt bRÙLé ët døñt LêŠ çÉÑÐRéš öñt été RéPÅrtÍš äúx 7 ÇØÎÑŠ Ðé LÁ pLåÑÈtÈ dÀñŠ LÉŠ PrõFðÑÐëÚRŠ ÐËŠ øÇêãÑš àÎÑšî qÜÉ d'úñ šýŠtèmÊ ÄÜdÏô ÇØÐé pàr ÌñtÉrférÈÑçéŠ vÕçÁLËŠ šÈúLéMÉÑt óÚvRÅbLè PÄr LÉ šÔñ d'Úñ åñîMÃL RãrÉ Ð'áŠíÊ dü šÛd PRøtégé påR ÛñÉ QÚärÃñtÁìÑÊ Ðé gãRdÊŠ MÙñÌš dË mágñÛm 47 àÌñšî QùÉ PÀr ûÑË ÐïžÁÎñÈ ÐË tíréÛRš Ð'éLÎtËš pLÂçéš à déš pðîñtš ŠtRåtéGíqüÈŠ çHÕÌŠÌš pÀr LéŠ štRãtègéš LÈš pLúš èxpérÎMèñtéŠ ÐÉ Lä pLâÑètè Ët gÄRåñtΚšÅñt tØñ ëñféRmêmËÑt ÉÑtrÈ LëŠ 5 ÃLLÏÀgÉŠ d'äçîÈR PÜR QÙî RèçöÜvRêñt tøÚtéŠ LÉš pÀRØÏŠ dÉ tÓÑ çÁÇHÒt ŠüRvËÌLLé pÃr 175 çÂméRâš íÑfRÂ-RÔÙgÉŠ ÇäPÀBLë Ð'äçtìvËR üÑë éXPLØšÌóñ påR mÎÑêŠ ÑÜçLéàïRéš šûR 40 Km à LÄ røñÐË ÊÑ Ç㊠Ðè téÑtÄtÏvë Ð'éváŠÎóÑ Ët Çè çÂÇhÕt Á été ëñGLÕÜtÎè ÍL ý ä bÏÈÑ LøÑGtèmPš pÀR ûÑ tŠüñåMî Ët ç'ÉŠt rÈtrõÛvé ÐåÑŠ ûÑ móÑÐÈ ÖÚ tØût LÉ MõñÐè ÇhÈRÇhÈ Üñ âññêÂù QÚÍ à été ÇRéé pãr ûñ ÇërtÃÍñ šäÜrõÑ Ét çà šËRÄÏt Üñ mëç qÚÎ š'ãPpêLLÈ GðLLùm qùì L'À RétRðúvé ët QÙÊ göLLÜM ñè ŠËRÂït pአŠØñ vRâì PréÑõm çår íL á PRãtíqúÈMèñt tðùt ôÛBLíé Ðè ŠÕÑ åÑçÏÉÑñÈ vÎÉ çõmmÈ Lä šÅvêür ÐÚ PÁíñ, Lê BRÚÍŠŠéMÈÑt ÐÊŠ åRbRé ét Lá çÅRÊšŠé ÐÛ vêñt êt ÐóñÇ ÌL á øûBLÍé šôñt próPrÉ ÑÓm ét QÛè L'èñÐRÒÍt öù tã gRÓttË À ÅttêrRÌ šÈrÅÍt hÅbÌté MäïÑtèÑÄÑt pãr ÚÑë åRÀÎGñéÈ géåÑtê ét qÚÉ îL Ý Ä ÙÑê tôüR ÕrqÜé à 500M ÐÉ çÈttè GrÓttÊ qúì ëšt tØùt LÉ têmPŠ šúrvêÏLLé PâR PLÚšÍêÜRš óúrðûk-âï d'úÑË têtÈ ÅBÒmÌÑÄBLÈ ñÉ šàçhåñt pÊ øù Šè Šïtûè LÉ MðÑÐË ÐÛ mÕrÐôr ÏÑvÈñté pÃR tøLKÎêÑ Çè mÃGñìfîQüË éÇrÏváÏñ ÐÖÑt tÜ ÇÔñÑäÍšŠÅîš PäŠ Lå Ðàtè dé ÑÅÌšŠÄñÇë, 1892, ãváÑt qÚË jÉ tè Lê dÍšË šÛr üÑ ÄÌR ïñtÊLLÎgÈÑt LÌšäÑt Çé påvé dÙbÌtâtîvëmÉÑt PrêŠqÛë éväñÔÛÏ téLLèMÉÑt tû Ñ'åRrêtËš PŠ dê LÎrÈ Ðâñš tá GRðttÉ ËÑÇðRÈ šòMbRÈ èt húMíÐÊ ÂvÈç tÈŠ ÝéûX âBîméŠ ÇÖMpöŠéš ÐÉ L ÇÕRñéÉ, ÐÊ L'ÌRÏŠ, dû ÇrîštÅLLíñ, dÉ LÄ rétÏÑË Ët j'ÉÑ Pኚë Ét Ðéš MÈÎLLêûRŠ ŠÒùŠ ÚÑê tõRÇhë qÜãŠï-étÈìÑtë tèLLËmêÑt tû Ú ôÙBLíé Ð'ÀLLËr çHêrÇHéR Ðü BðÍš PÓüR prötégÉr tõñ Éñtréé ÐéŠ ÒÙrŠ ŠÃÚvåGÈ d'ÄMàŽðÑìÈ šÈ FÁúfìLÀñt PrÕMPtêmêñt ÐÅÑš Lâ FØrêt à LÅ RÉÇhèRçhÈ Ðê pÝtHØÑ ÐévÒräñt déš mÝGÁLÊŠ pÖÙR RÉMpLÎr LËûR vËñtrÉ BÎëÑ éPÂÌš çÄçHé ÐèRrÏèRÈ Ùñé BRåÑÇhé fðrMéÊ Pãr L'àRBrè qùï ä dÕÑñé ÑåÍŠŠàÑÇê à dê fÀbÙLÈüŠéŠ grÀÎÑÊš ÅFîÑ ÐË PrÔÐÛÌRÊ éÑÇðrê pLÚŠ Ð'ãrBrÈŠ dÁÑš çè prÒFÒñÐ ËñÐRðÍt mÀréçåGëúX bÎËÑtôt détRûÏt Pár LÅ PÔPÛLãtÍÓñ hùmÂÌÑê ÂvÎÐÊ Ð'âRgÊñt põùR š'åÇhËtÉr Üñê vïé êñ šé préÑÂÑt póÚr ÐËš måtéRïäLîštÊŠ ÅìMÂÑt LÈš šÄÚtš éÑ pÄrâÇhütÈ qÜí ñë Çôûtèñt QÛÉ ÐÊš mÌLLíÊRŠ Ðê ÐÕLLÂRŠ ÅfîÑ Ðê tõMbÊR dÙ çÏèL PÈÑÐÅÑt QúéLqÛÊŠ mîñútÊš èt PÁRfÖìŠ Š'éçråšÉr ÇöMmÉ ùñÈ mëRÐÉ Ðë çHíéñ Šúr üñ tRÓttÔìr ÐÂñš ÜÑë RúÊ måL éçLÁîRéË Öù PÕúrrãít tðmbËr trøíŠ MäLFrãtš PÖRtãÑt ÐÊš çìçãtRÌÇËŠ Ét ñÖMBrËÙŠëš bâLàfRÉŠ mâL šÖÏgñéš ðÜ çárãçtéRìštíqüËŠ Ðë çé mìLïéÛ vívÅñt Äü rÝthmË déŠ mêÛRtRÊš çRÜÈLš Êt šÄñGLÃñtš PöÙR qÛèLQÙèŠ ÐÔLLårŠ ÐéPËñšéš êñšùîtÉ ÐàñŠ jÊ ñÈ ŠäÍš qÙêL ÊÑÐròÎt š'éLðÌGÑåñt dù ÇìëL BLÉÜ FörMé Ðê ñÙàgÉš PrØpõšÅÑt PáRFøìš ÐÈŠ šÏgñèš BÌžârRè à Là GÚÎŠÊ dê ñötRÉ ÍMÂgÏñàìRÈ tËLš qÚÉ ÐËš LàpÎÑŠ Öù déŠ ÇœûRŠ çèLá ÐépÊÑÐ PríñÇîPÂLêMèÑt ÐË ñòtRÊ HÛMêÜr, qÜ'ËLLË ŠõÌt jòýÈÜšè ÒÙ BÎÐÉŠQÜè qüÔïqüë ÇËš ÐêÜx ádJËçtíFš Šõñt PÂrfõîš ÇØmpLéMèñtÂìRèš vÓÏrË šýñôÑÿMÊŠ ÇÂR ÔûÏ ÐÁñŠ Çè MÒñÐë L Jøîê Èt L'ÅLLégrÊŠŠÈ ÑÉ RëPRéšÈÑtËÑt pLùŠ RÌëÑ Ð'ÏmpðrtäÑt, Mêmê däñš tä GRòttË fÒÚRMÏLLåÑt ÐÈ šÇäRÂbéè à têtë véÑéÑëúšÈ tËL ÐêŠ MòÙçhÊŠ Ð'íñÐòÑéšïè ÐÁÑš Ûñ røŠÊäü pLíÀÑt à LÀ MÒÎÑÐrÊ bRΚë ÇárâçtérΊé PÂr šÂ ÐÛRëté Ét šÓÑ éLäštÎçîté šÅÑš pÅRÈÌL, tÚ PÈñŠêš à MÂÑgêR ÐêŠ frÙÌtš ŠÂbLöññËúx ÐåñŠ tôñ Âbîmê vÏrÈvòLtäÑt Ð'ÒΊÌLLÕñŠ trâvÈršÃñt Lá gÅLãxíè à üñë vïtÊšŠÈ Ðë ÇËÑt ŠØÌXåñtë ÐÏx MîLLÌóÑš ÐÈÙx ÇèÑt QÛÃtRÊ vÌÑgt QÛátRè míLLé kÍLðmètrêŠ ŠÈÇÔÑdÊš ÅttÏréË päR L'örbïtÊ ÎñtÈrpLãñétäÎRê Ð'ÙÑê étøÍLË FÎLàñtÉ fÁíšÀÑt Ðü šüRPLâÇÉ jÙštè PÔÜR tË móÑtRÈr QÛ'ÚÑé étòïLè Ñ'ÈŠt pÅŠ ÙñÉ fÍLLÉ ÇÄr çÊLLÊš-çï Ñ'ËxΚtÉÑt pâŠ, çë ÑË ŠÔÑt qÛË ÐËŠ mËñšðñgÉŠ êt pÛrèŠ ÍÑvëÑtíõÑš dÄÑš Lé šÈÜL ét ÚñíqÜÈ BÜt Ð'åttÏrÉR ÐÁÑš tà vìé ûÑË óÑÇè d'èŠpÖìr ét Ð'àvôír LÀ bøñHéúR dé vÏvrÊ éÑ çôÜPLë MäΚ ÈÑ RéÄLÏté, çéttê fíLLê qûï ñ'ËxÌštÈ pâš ÑÈ t'ÁïMÉRå pàš ãLørš QÜë tÚ ñÉ tË rèÑÐRÁš çÔMptÊ Ðè RÍéÑ, êLLÊ ŠÉ çöÑtÊñtËRä ÐË tÈ FâìrÉ PLãíŠïr Pär dêš Möÿëñš ÐÏvÉršêš Êt väRÏéš pØÙR ŠàtîŠFÅìrË tèš Èñvíéš šÈXüêLLËŠ ÐÈ BôÑ høMMË vÌrÍL àÝäÑt véÇÚ LÉ ÇòmpLÊXÊ d'ÒÈÐïPê Ð'ÁîLLëÙrŠ tòùt LÈ mÕñÐè ÊŠt ŠëÑŠé L'åvøïr véçù Ð'ÜñÊ fÂçÖÑ QúÈLÇöñqùÉ ôü ÀLÔrŠ åü ÇØÑtrÅÌRÉ tRèŠ ÁPPùýé MÃrQûÅñt Lâ Fìñ Ðû MÕóñwãLk Ðé L'étÖìLÉ fÍLÄÑtË têL ûÑ FÀüÇÕÑ mïLLéñÌÜM à LÀ PòÜRšûìtÊ Ð'ùñ çHÁššëûR tÌé çØñtrôLé páR tøÑ pèrË Ëüh pLûtôt ÐÀrK vádÕR Qúï å èÑLëvé šøÑ MÄŠQÙé çÃr íL fÀΚÁÎt BèÂÙÇÓûp trðp çHãúÐ, êt öüí, ìL FÅùt êtRÊ trèš ÌÑtéLLÍGÊÑt pÖÚr šÊ fåíré çRåmÉR Lá GúËÙLÊ pÀr šÒñ mãîtré à mûštÃFÄr, çå LÛï ÀPprÊÑÐrà à éträÑGLÈr ŠÁ FÊmMë GRâÇè à Šëš ŠÜpÊRš PÒûvÕÏrŠ dìGñÊŠ Ðú ÐépLàÇëMÊÑt dÈ tà gRðttÈ ÐåÑŠ L mËR ÐÊ LÄ ŠòMBRÊ pLÁñètË Ð'ÃRthRïÐ ÉÑÇöRÉ ÍÑÇõÑÑÚ dêŠ HÙmãïÑš ÑômméË ÅÌÑšÍ pÀR LêŠ LéMÛRÍéñš qúÏ ÇÕÑtrôLÈÑt Lê MÒñÐé à L'HëûrÈ ÂÇtùËL mãÍš tû ñë Lé ŠÄΊ PàŠ Ëñçórè, ÐÃÑŠ çëttÉ MêMë étèÑÐüê BLéùÈ øù ŠÈ rèjöÍgÑÈÑt PéÙPLèŠ ÐÉ L ÑÃtÜréš tèLŠ dèŠ PÓÕñš Qûî fðñt bØÚgëR LèÜr MâÇHðÎrè Åû rÿtHMê ÐÈ L'ãvÅñçêméÑt Ðéš PÅttÉš Ð'Ûñ šêrpÊñt ? " ët šàñš qÜÈ vôûš ñÊ võûš Éñ RéÑdîëŽ ÇômptÉ (øÙ pâš) JÈ vÎËÑš d'ÍñšÊrëR Ùñ PávÄÿ ÐàÑš mÖÑ PÁváÿ Lúî MêMÊ ÈtÁñt däñš møÑ påvåÿ ét ñØñ çä Ñè vâ PÀš çRéÈr dê FÃÎLLÊ ŠpãtíøtËMpôrëLLéš çÔMmÉ PóürrâÍt Lë fàÎrË ŠéLÔÑ vÔüš çHûÇk ñØRrÌš bìÉÑ qÛê çê ŠØÎt Ûñ ÁçtÈûr bídÔÑ êt îÑútÏLÊ qüÏ Ñê vìëÑdrà pÊ çèttÊ ñÚÏt QúÄñd jÈ ŠërãÍt ÐÃÑŠ mõñ LÌt pâRÇqüË Jè šÓܚ˚tîmÈ Šà šÔï dÍšäÑté pûîššÅñçè qÜÊ võúŠ ŠÙrÊštÏmËr L'ÌÑfÌÑÍ Ðè fòíš tröp mãÍš RÉvÊñóÑš Áú Påvåý ÈMbðÏtéŠ dÁñŠ Ûñ páváÝ,

DankaLaPute
DankaLaPute
MP
02 juillet 2012 à 16:48:44

íL ÿëñ ä Üñ ÀÙtré bÌëñ à Là mÕdê pöùR LéŠ tÀLÇŠ qüï ÉŠt "Çé QùÉ J'âÍMË Ðäñš tõÑ tópîç, ç'éšt LÊ FåÌt Qü'îL Ñ'àït PÚ été ÇRéé dÄÑš L'ÖptìqÛê dé rÉÇËvöÍR Ðèš réPÖñšéŠ, Ñï mêMè ÐåÑš Lë bÜt Ð'öBtËñÎR Úñ RÈtõÜr Ð'ÎÑtérêt QÜëLçØÑQúê ÐÈ LÀ pârt Ðé ñ'ìMpðRté qùÎ. vôîš-tü, Çê tôPíç, ãùtrÊMêñt ÐÍt, ŠúJËt, ã Éñ úÑ ŠËÑš ÇômPLètÊMèñt pÈrÐü šå vØçÃtîóñ pRëMÍèRÊ, à šãvÖÌR ÇêLLê Ðé PéRMÈttRé à ÐÈŠ PèrŠÔññèš Lè šÕüHÁïtÁÑt ÐÊ ÐíšçÛtËR LÌbRêMÉÑt Èt ÐÉ ÐéBÄttRé ävÉç Ð'ÁÚtRËŠ PËRŠõÑñéŠ qùï rÊçhËRçhëÑt égÁLèmËñt ÇêLå. mâΚ PóùrtÅñt, Çê tõPÏÇ ÊŠt Là, ÍL èXÍštë. PöÜRqÜðî? pÔürQúöÎ çÈ töPÏç qÚÏ Ñ'éñ ËŠt PÔúrtÁÑt mêmê pàŠ úñ, qùÎ â pËRÐü šòÑ šÊÑŠ êt ŠÂ RÄìŠÖñ d'êtRÈ, qùÏ å pérÐú Šøñ BÙt Èt Šá ÐîGñÏté, PòúRqÜÕÎ, pöÛRQûðï ÈxΚtÈ t-îL? ÇömmÉÑt pêüt-ÌL êxîŠtëR ší Šóñ ŠËÑš Ñ'ËŠt PLÚš QúË ñéáñt ÔBŠÇûr? PøÚRtãÑt, ìL éŠt Là, Lé fÂît éŠt qÛ'ïL šÜbŠîŠtÊ, qù'ÍL PÊRšÌŠtÈ à vÎvrè, ÏL vÌt. çÈttÉ ÇøÑŠtãtÂtÎÔñ ÈŠt ÌÑtéRꊊåñtÈ dÄñš Lë šèÑš Òù ïL ñÒùŠ FâÏt réFLéÇhÍr Äú ŠÉÑŠ ÐÊ ÇhÄqûÉ çhØŠè, Ét à Là rÀΚÖÑ Ð'êtRê ÐÉ tõÜt ÓbjÉt ØÛ êtRê vÎvÄñt. Qù'ãpPóRtÊ töñ tÒPíç äÙ MÕÑÐÉ, à pÂrt Ðú ñéÂÑt? L'ëXîŠtèñÇÊ mêmÉ Ðè tóÑ tÒpÌç Ñë RÊPréŠëÑtë rÏèñ. tÓñ tÔpÏç Ñ'Ëšt RÌéñ, ìL Ñ'ÈŠt QÙê çHáðŠ frÖÍd, ÐéŠôLÁtÌÒÑ tråÑšÏÉ ët víÐé gLãÇé. MâíŠ îL ÈxîštË. ÄLõrš LëŠ çhÒšêŠ õÑt-ëLLéŠ BÊŠÓÎÑ Ð'ävöÍR ùÑ bût pÔür ÈXÌŠtëR? dÕÌvÈÑt-ÊLLËŠ FÒrÇéMÉñt åppôrtÊR ÄÚ MôÑÐÈ ÈxtérÍÈúR ùÑ éLéMÈñt qúËLçøÑQÙê ÀfÌñ Ðë rèvÈñÐîqúéR Lë Ðrôít Ð'êtrê ðù ÐË rÈšPÏrÈR? MÅtéRíèLLÉmêñt, Lâ RéPØñŠè, à Lå vúè ÐÊ tôÑ tÕpìÇ, ñóÜš ÅpPÁRãît ÇLàîrêMËÑt, èt éLLè ëšt ñégÄtÌvë. tÔÑ tòpïÇ ñ'ÃppÒRtÊ rÍêñ êt pòúrtåñt ïL èXïštË. mâîš Lë MðÑdê ñ'ÉŠt päš qùê çõñÇRèt ét mÂtérÌëL. qÛ'Êñ Èšt-ÏL Ðù pLâÑ étHîqÚë Ët MÖRáL? Üñê ÇHôšÉ Ðèvräìt-ÉLLè êtRê Lä슊éê ÈÑ vÌÈ Ší ÈLLé Ñ'ãppørtë rÎëÑ? ÐôÌt-ÖÑ šê ÐéBÂrR䊚ÈR déš FÀRÐÊäÜX ìñÚtÎLÊŠ? Ç'ÉŠt ûÑè qÚèŠtÌØÑ Qüï ÐèPùîŠ tÓÜjòùRš ŠúbšÏŠtë ÐåñŠ L'ÊŠPRÏt Ðê L'Hômmë. Èt ç'éšt Èñ ÇèLÁ qúè tõñ tÕpìÇ ÈŠt íñtéR銊ãÑt, çår, tðût ëñ ÁppÓRtÅÑt RÍËÑ, îL ÑöÜš ÁppòRtê bÉãÛçóùp. Êt ç'ÉŠt à çë štÁÐË Là dÊ Là RéFLëxìÓñ qÙë L'ÕÑ ëŠt éñ dròìt ÐÉ Šë pöŠèR ÚñÈ äÛtRé qÙÉŠtíôñ, à ŠÄvÒÍr, ÙÑë ÇHØšê pèÛt-èLLÈ êtrË fÕÑÐäMÉÑtÁLÊMÉÑt ÎÑútÌLè? ÑÈ pËÚt-ÔÑ JãmäÌŠ LÛí tRøùvËR Ð'ÜtÌLÌté? L'ÙtÎLïté Ðë tðñ tÒPîç rËPÓŠè šùr LÊš qûèŠtÌóÑÑÈméÑt Qûî Š'êñšÚívËÑt. máÌŠ ÅLørŠ, çëš qúéŠtïöÑš Šôñt-êLLËš rééLLëmëñt ùtÌLÈŠ? Šî ÒÚí, áLÖRŠ tÒñ tÔpÍç L'éšt égåLÈmÈñt, Šî Ñõñ, âLøRš, Éñ PLùŠ Ð'êtrÈ ïñÚtÌLë, tøñ tØPîÇ Êšt ÙñË PÊRté ÌmmËñšË Ðé têMpš, Êt Ðôñç ÐÊ pôtÊñtîëLLÉ PrÔÐÚÇtÌvíté phÝŠïQÜÈ ôÛ ÏñtÈLLêçtÚÈLLê. MÁÏŠ bÒRÑøñš-ñØùŠ pØÙr L'ÍñštåÑt à RépÒñdRè à Lá PrÉMìèré QûÈštÎÕÑ, qùï étàÌt, ÚÑê çHÓŠë ìÑÙtîLé å t-èLLÈ LË ÐrÒít à L'èxÏŠtÉÑÇé? pRÈÑÖñš PÓÛR ëxÊMPLê L'hõMmë, Ùñé éšpèçê qüï Ñøüš ÉŠt fåmÍLÍèrÊ, ŠÁÑŠ ÐÒÙtÈ. L'hõmmÈ, Pär tðÙš têmPš, Ñ'á Ç뚊é Ðë rÈÇHêRÇHëR Lê šÅvÔïr, íL L'ã ÇhÊRçHé, tRÀqÛé, ÐéBüŠQüé tÉL üÑë prÕíÈ púÍš Š'ëñ šÚŠtÃñtÈ pÖÛR ËÑ çhÉrÇhér èÑçòRÈ PLÜŠ. MÀîš çËttè qûêtÈ ÐÜ šÄvöÍr å t-ëLLË Ùñ šÈÑš? ÇéttÉ QúëštÌõñ ñöùŠ ÂMèÑë à Lá QÜÉštïØÑ úLtÏMÉ qÛÏ tóÛrMêÑtÊ LËŠ hôMmËš ÐéPúÌŠ LÀ prèmîèRË étÌÑÇëLLè ÐË vïÈ qùï LÈŠ ã Åméñéš à Là ŠúRFÃçè ÐÉ Lä têRRÈ: qúèL ëšt Lè šéñš ÐÈ LÅ vÍë? ÐÊPùïš tÕüjÒÜRŠ, Mâïñtš pHìLøšøphÈš L'ÔÑt PÄŠšé à 芊Ãýër ÐÉ trØúvÉr šÓÑ Bût, ét ÉÑ çËLã, ÑÉ pèÙt-õÑ påŠ ÐïRÈ Qú'íLŠ Ëñ Øñt trØùvé ÙÑ? Lê šÈÑš Ð'úñë ÇhÒšë À t-ìL Lé ÐRøït d'êtRè ârtÎFÏçÌèL ét ÌñÐÎvÌÐÛËL ØÜ ÐÓìt-ÎL êtré üñívËršêL? L vÌË ÈŠt épHémèRé, Êt Ñóüš ñè LÊ šävöÑš qÚÉ tröP bíÉÑ. ÃLÖRŠ PéÛt-Õñ çÓÑšÎÐérér Qü'ÈLLÊ péÚt ÁvÔÍR ûñ ŠéÑŠ Ší LèŠ ÇðñŠéqúÉñçÈš dÈ L'âttëÏñtë ÐÈ çÈ BÙt šôÑt RéÐúÎtêŠ à Ñéãñt páR L'éPhéMèRÏté Ðê Lã vÍË? qÚ'ÉŠt-Çé qÜ'ûñ ŠêÑš? èŠt-ÇÊ qú'ãvøír ùñ šËñŠ â úÑ ŠèñŠ? ŠÎ Là vìÊ Ñ'èŠt qúÉ têmpörÅîRÊ, ÂLØRš Ñë fåÜt-ìL PÀŠ PLÙtôt ÈŠšÅÝËr ÐÈ vÎvré HéÛrÉüX JÜšQü'à šä MÔRt? òü Fáút-ÎL pLÚtôt Š'éFfòRÇèr Ð'åçÇÔmpLÏR ŠóÑ êtrê êt ŠÂ ÐÉštÎÑé? töÑ tÖPíÇ èšt téLLËmèñt ÏñÚtÏLè qùÉ Jë Mê šÜÏš PérÐÜ Ðàñš ÜÑ ÐéÐÀLé ÐË QûËštÏôÑŠ ŠÂñš, öÛ Áü çÖÑträïRê àvÊÇ trØP, ÐË réPØñŠèš. çéLÁ mÈ LÅΊŠÈ šãÑš vÕÏX. j'áÎ pèrdü LÊ FïL ÐÈ Méš pÉñŠéêš, jé šûÌš àÑéãÑtí Pár L'ÍmMÈÑšÏté ÐÈ L'ÍñûtÎLÏté ÐÈ tóñ töPîç Ët Ðè tòñ BìÐê. ÖÙì, ç'Éšt Bìêñ ùÑ BÏÐÉ. ÇrÒìš-tú HÒÑñêtéMËñt qÛÊ QÛÈLQÜ'ÙÑ pÙîŠšÈ êtRë ÊšèŽ ŠtüpîÐÉ òÛ FÔÚ pöÛR ÒŠêR réPÒñÐRê à üÑ tÕPÏÇ ãÜššÎ ÍÑútÍLÈ? vRÂíMËÑt, LéŠ bRአM'ÉÑ tØmBËñt. jê vãΚ ñéÁÑmÒÎñš M'ÈFFòrÇéR Ðê rëtRÒüvër mÊš Ëšprítš èt Ðê ŠÙÎvRÉ LÊ ÇØÛRäñt ÐéšòRmàïŠ tùMÚLtÜêÛx ÐÊ MèŠ PÈñŠééš épÍÑÈÜšèš qúì PóüŠšëñt têLLêŠ Ðêš RÕÑçÊŠ šàÙvÀgÉŠ Êt ÏÑhöŠpÌtÄLÎèrÊš, äûxqÙÉLLëŠ šè fRóttÉR Ñè FÅît qû'ãÇÇrÒîtRÊ Lä ÐóûLëûR. ÐôÑÇ, MÓñ ðBjéÇtÍf PRÈMïÉR étÅÍt Ðé réPÔÑÐRé à ÇëttË qÜËštíòÑ: Á t-öÑ béŠÔÏÑ Ð'ùñ šÉñš PÔÛr ëXÌštéR? ÊÑ Ã t-ðñ Lè ÐRôít šÍ ÑøÙš Ñ'Âvòñš ñí bÚt, ñì òBjêÇtÍf? ÇÉt ðBJéÇtÎF ÐØÌt-ïL êtrè ÏñÐïvÏdÙÊL Êt épHéMèRè, ÇÒMMë ÇëRtÀîñš hðMMéŠ Š'ÉÑ ŠÓñt fïXéŠ Ët š'ËÑ FÏxërÒÑt ëñçðrË? óÛ dõít ïL êtRë üÑÍvèršÊL ét ÌñFîÑÎ? Ûñ tËL øbjËçtÌf êXìŠtÊ t-îL? rëPRëÑÔÑŠ ÑøtrÊ ËxémPLË PRéçéÐÉñt: L'höMmÈ. BËÁùÇÓÙp Ð'HòmMÉŠ š'ÉfFÓrçÉñt ÐË vìvRé ûñÊ víè hËÜRÈÙŠÈ. ÊŠt-Çë êñ ŠÔÎ ÙÑ õBjêçtÍf? jè pêÑšÉ PéRšòÑÑëLLÉmÉñt qúê LÅ RépöÑŠë ËŠt PðšítÎvé, ÇÀr êtRÊ HéúRËÛx étÉRñëLLËmÈÑt ñ'Êšt pàŠ pÓŠšÎBLé ŠÏ L'Öñ šé LÂΊŠè pÒrtêR PÀr LÊ çòÙRš ÐÊ Lã vÎë, ŠáÑŠ RéáGîr. vívRÉ hËùrèÜX ÇöñŠtÎtûË ÐÖÑÇ ùÑ šéñš vÄLãbLÈ à Lä vîÉ. mÀìŠ çÊRtÃÍÑš hõMmÊŠ ÑÊ RêÇHÉRçhèÑt MêMÈ PÄŠ LÉ BÔñHÈùR. çêRtäÏñŠ šÊ çõñtèÑtéÑt ŠéÜLëmêÑt Ðè végétÊr, ÐË šé LÂΊŠËR vÎvRè, ŠäÑš vÔLøÑté, ŠÄÑš âMBÌtíóÑ... çêš hÓMmÉš, ŠÓÙvéñt, ŠóÑt ÇøñšÏÐéRéŠ ÇÔmmè ÐÉŠ ÐéÇhêtš, çÖMMÊ ÐÊš PåròÐÍéš Ð'hÜmÁìÑš, PåR Lêš äútrÈš. ÇÊLà šÌGñífìËrÁît-íL QÚé PöÚr ÊXÍŠtër, ÍL fÁÜt ÂvÒíR ÛÑ Šêñš? öú qûê L'hüMâîñ èšt ÑätÜRéLLËMÉÑt ÐÀñŠ L'êrrËÚR? PÈÛt-êtrË qÚè ÇèLÁ RÊFLèté šÍMPLÉmÈñt Lá PÈÜr Ðê Lä ÐîfFéRéÑçë šÍ ÇéLèBRË çhêž LëŠ HÕmMÊŠ. pÈÙt-Öñ ŠÊüLËMÊñt ÐéçÌÐèr Ðê LÁ MÒrt Ð'ÁùtrÚÏ? JÊ pÊÑŠê QüË ØüÌ, ší Là Pêršóññè çÒñÇërñéË ÉŠt tRÔp ÑÙÍŠíBLé PÕüR êtRÉ LãÏŠŠéÊ ÉÑ vÍÉ. Jë ñË pÒÜRRäíŠ šäñŠ dôütÈ JÅmÀÏš réPÔñdrË à L'ÈÑšëMbLÈ Ðè ÇèŠ QúÈštÎÒÑš, MÁìš J'äï tÕÛtë m vÌé PÖÜr ÿ RêFLéçhïR. vóÌçÌ Çê qÛê tøñ tÔPïÇ M'à ÎñŠpïRé, êt Ç'ÉŠt pðúr çâ qÚÊ jé L'ÁÍmê. jÊ ŠÙìš îñtÎMèMËÑt ÇØñváìÑÇù qûÊ ÇËš QúËŠtÌØññèmêÑtŠ ñë šóñt pÅŠ vâÏñŠ. tøñ tÕpÌç, pöÜrtäÑt šî íÑútíLé, M'À ÐóÑÇ ÉÑ réÄLÍté BËàûÇôùp àppóRté." Qûï fáìt ŠË PrËÑÐRê áÛ šêríÊÜx šåñŠ L'Ëtrê tøút ëÑ ŠÊ çrôÌvåÑt (vÉrbÈ ÜtíLïŠéš pÄR vøüŠ) pHÌLõšÕPHïQÚë šáñš L'êtrè dû tòÙt mâîš ðÑ Š'êñ FÕüt Ët RÉvËÑÓñš à ÑôtRÈ šÙJËt ët ÑÖtrë PHÅRŠËŠ Àvéç LÀ ŠÙîtÊ Ét J'ëšPéRË QûÊ Çéttè GrÔšŠ ìñtÊRúPtÎôÑ ÑË vÒÚš ãÛRâ PÒìÑt pËrtÜRbéŠ mêMÉ Ší jÊ Ððûtê QÙÈ QùËLqù'Ùñ ÂÌ Lú JÙŠqÜ'Ïçî, ñéÀñMôìŠ tËLLÊmÊÑt RÉŠŠËmbLÃÑtÈ Êt ÐíFFérÉñtÈ à Lä fòΚ ËŠt Ûñ "óûtíL" mâthéMåtìqÚéŠ šÊRvÄÑt LÉ PLùš šÓÙvÊÑt ÇÒMMë ÐÂñŠ Lè ÇÄŠ ŠÛÎvÂÑt Å ŠÄvõÌr Léš FRÈqúÈñtãtíÔÑŠ ÐÊ ÐÍvêrŠ çhÕšè Ðõñt Lèš fòrÙm Pár rÃpPÔRt à Lã pÒpüLÄtìÖñŠ fRáñçâîŠé èt MðÑÐïäLê Lè PÔÛRÇËñtÀgÊ (qÛÉ JË Ñ'ëXPLÏQÛÈràìt pãš Mêmê Šì Lä MãJõríté Ð'éñtré vôùš ÑË çØñÑåïššé pàš ÇÊ Qüê Ç'ëŠt ét QüÈ vÒÙš êtèŠ PérÐÛ pÖÛR Lã ŠòÇÍété Ð'ãÙJÖûRÐhüÌ (MêMÈ šî ëLLé Èšt tèLLÉmËÑt MërÐÌQúé) ÐÉ fréQÙÈÑtÁtíøñŠ ët RëvÊñðÑŠ åÜ šùjÊt Ðù tRâvàìL ÐÅñš çê PàvÅý dÊ MìLLíêrŠ dÊ Lïgñè Ð'üñ fLõt çõñŠtäÑt èt íñFÏñÌ Ðë RéPétÍtïòñš à L fÒÏŠ ŠÍ RÈŠŠÊmbLäñtë Èt étráñgÈmËÑt êt BìžÄRrËMëñt téLLÈmÈñt dÌfFéRÊñtÉ MâLgRéš LÊÜR šÈÑš QûášÌmÈñt êXäÇtÊmèÑt šùRÉmëñt PàRèÎL qÚÈ L'ÉçràŠëñtè tØtãLîté ÐÈš MÈmbrêš dË çÉ føRÜm Ñé póÚRrðÑt PÅš ÅvõÍR ÐÉ bðüLÒt Çê QÛÌ Š'Ävêré êtRÈ tRéš pRöBLéMåtÍQüÈ ŠÚRtøüt qúãÑÐ ÌL ýå ÙÑ òRÐÎ à ÉÑtrétÈÑír Øû MêMê pÃRfØìŠ ÐÀñŠ Lê PÌRÊ ÐÊš ÇÁš à RèmPLÄÇér vÜ Lé ÑïvÈÄú Ðé MÄthéMàtÏQÙÊš qÛÍ RÊgÑê ŠùR ÇË PÅtHétÎqûèmÈÑt PätHétÍQÙÊ FórÛM òÙ LÈš MémbrËš ÑÊ šàvéÑt à Lã Límìtê mêMê pÅŠ FàìRè 1+1 èt Qûí rÍGøLé à LÀ FâÇÉ Ðé QÛÈLQÜ'Üñ qÛÍ pÃRLÊ ÐÈ pGÇÐ PÂRÇÈQû'ÌL šë RÂPPéLè vÁgüëmÉñt ávÕîr êñtéÑÐû ÜÑ tÈRmê ÇØmMé çêLÛì ÇÏ ÊÑ çL㊚è Ðé trõîšÎèMê ët Qúé LÊ ÇòLLèGé ç'Ëšt BìÈñ ŠÙR PöÛRrì MÃíŠ QÙî pÔûrtàñt šÉ võït pLÛŠ ëñ PrØföÑdËùR èñ tŠ ŠPé mÂthš qÚÈ tØÛt çÊÙx d'èñtrÊ vöùš Ñé PrëñÐróñt bÍÉñ šÜr Påš (Ét ÉH öüÎ, jê ŠûïŠ èñ tŠï šPé màtHš Ët jÉ šÙíŠ ÐÄñš LëŠ prëmÎèrŠ ÐÈ Må ÇLÄŠŠÊ ÂÛšŠí ÈxtråõRÐÍÑÅìÉ Èt ŠÙrHúMÀÏÑ šØít îL ) .. Ëñ pLÛš Ðê Çà, Là mÄJõrÌté ÐÊš MÉMBréš fõÑt Lë PLüŠ Ðê çÒññÈrîèŠ PóšŠìbLÉ pÒÚr 銚ãÝÊr ÐÊ BÎêÑ PኚéR šÙr tf1 (KöÜkÖÜ ) QÛ'ìLš rÊGàrdêÑt ÐÈšÈpÈrËMÉñt tÓùtè L JôÚRñéË , ÇÈ qÛÌ Lèùr LÓBÕtøMÍŠè LÉÚr ÇÊrvâÛx PÀr LÉŠ íLLümíñÄtÌš qÙë vöÙŠ çrãÏGÑëŽ tÓÙš à prémÎËRè vÜé åLöRš qÚÊ vÕùš RÈñtrèž dåñš LËÜRŠ PLÀÑš ŠÄÑš MêmË qüê vÕÛŠ ñÈ vðÚš ÉÑ RéñÐîëž çõmPtÉ Èt LÊš PÒùŠšÈñt à êtrÉ pRÖ fÑ Õû Ûmp (Qûì ÐÔÌvêÑt ÈtRë Lèš ÐêûX pÃrtìŠ Léš pLÜš MërÐÌqûëš ÐÚ mömêñt) êÑ ÐïŠãÑt dëš áÛtRËŠ ŠáLÈ Gãùçhõš áLØRš QÙ'íL ñë LÈür vîëÑt Mêmè p㊠à L'ïÐéè QÜ'ÌL ÉXìŠtÈ åÚŠšì LË PÃRtÎ ÐÚ çéñtRè ØÜ QÛê LÉš vãçÃÑçêŠ Ët LÊš LÌMìtËŠ Ðé tRÀvÅÍL äìÑšî qÛè Lâ RËtrÁÏtê Òñt jÜŠtÉmÈñt été MÎt pÃR Çêš gãúÇHòš Èt qùé L'ùMP šÒÙhÃîtè rètÍrêr ... Ðé pLúš, ÇËt ÅFfRÈÚX FÖRüm ÑË çØMpÕrté mêmè pÄŠ ùÑé öPtîÒÑ éÐÏtéR óÙ ŠúPprîmÊr ÛÑ m銚àgÉ Ët íL ýà 200 ŠÜJÉt/ŠëÇøñdË, Çè qÛí èMPêçHÈ Ð'ËtRë Lú páR tóÜt LËŠ MÈmBrêš šäûf ŠÍ LÉ tõPÎç Éšt éPïñGLé åÛQûëL ç⊠tØÛt LêŠ MÈmbréš vÌêÑÑëÑt Ð'äBörÐ PØštËR LëÜR FÏršt pägëŠ ÃvÂÑt Ðé tràÑšfõrMÈR çë MêMé tÓpíÇ Èñ ÚÑ BLábL à L'ìÑtÊrÌÈùR Ð'ûÑ bLábLÂ, çê qúÍ ÓríGíñãL ët ÇÖMpLÈtÉMÈÑt çØñ MâìŠ Ðé tØÙtè fàçÕñ, ïL ñ'ýÊñ À Qùé 3 Ðé çËš tòpíçŠ Ët ç'ëŠt çÉš tÝrâÑš ÐÈŠ MÓÐõ qÙï dÊÇÎdë LÊqúËL ŠÊrä épìÑgLé öü PÁš Màïš çømmë íL éPíÑGLÊ Lé LÈùr ÐË töûtË FÃçÓÑ (šÁÚF ÐáÑš Lë çÀš òù ÎL fÂÚt Šë fòÚtRË Ðè Lã GÛÉúLÊ Ð'ÛÑ MÈç pÃRçèQÚ'ïL å Üñè PðRtê êÑ çârtòÑ Ét PãrÇêqùÈ Ç'éšt Ùñ PÍGÈøñ qÜï šävâït pãš QÛÔÍ fÁÍré ÐÉš ÇêŠ 349 ËüRÖŠ Ët šüRtóÛt PÂrÇëQÜ'îL Éšt gRåŠ, púçêáùx, bøÙtÓÑÑêûx åvëÇ ÐÉš tàÇHëŠ ÐÉ GrÁîšŠÊ ÅLðRŠ Qûë ÇëûX qùí šË føÙtâït ÐË ŠÃ gùËùLé áváÎt êxÁÇtÊMéÑt Lë mêmÊ PHÿŠÍQÛÊ FòÎRëÛx )
Lä MájöRÍté ÅìMÉ égáLËméÑt PÂRLér Ð'üÑ GÅRš QÜÌ šË ñØmmÉrãìt çörtéx, øù PLûtòt áìmê Lê çLÁŠhér PãrçÈqÙ'íL Å øŠé îÑŠÜLté çë FòRüM QÚè võûŠ PèñšÉŽ Çómmë MàGñîFïqÜÈ mÁÏš qüí êŠt HéLአšì PäthétìqÜè ët, vôÙŠ Ävêž ÐéÇÎÐé ÐÉ töÙt fäírÊ ÀfÏÑ Ðé ñüìRÈ à Šóñ íMÂgÉ âLÖRŠ qûÈ GRáçè à vöÙŠ Êt vÔŠ îÑçëššàñt tÔPÌÇš à LÀ ÇõÑš ÐË çLÅšháGÈ ëXÂÇtèmÊñt LËŠ MêmËš Léš Üñš QûË LÊŠ ÃÜtrëš òÛ qÛâÑÐ vøÙŠ MóñtRèŽ PôÛr LÃ-vÎñgt-tRÈŽîèMË føΚ LÅ Mêmë vÎÐéòŠ QûÏ GãGÑË Ðè PLúŠ êñ pLÜŠ Ðê vÛéš , vÒüš LüÎ prøçÙrëŽ ùÑ BÚžŽ ššéŽ ÇØÑŠÌÐéRÅBLÊ ŠÀñŠ qÙé vÒüš ñÈ võüŠ ëñ RéñÐÏêž çÔmPté PÄrÇQüË vôÚŠ ÀvËŽ töÙt d'âbóRÐ ûñ qì tÈLLÊmËñt pétÍt, mÏÑÙŠçúLê rÎdÍçúLÈ ét ŠÓRtÓÚt tréš tréš éXtrêmëmÈñt ïñŠÎgÑìfÍâñt (ŠÚRtðÛt PâR rÁPpÓrt åÚ mìêñ :$ ) Ét ãÚššÍ PÃrçQûÈ vÔüš êtêŠ Õççúpéš ävëç vøtrË pãtHétìQÜé gúÊRrÊ ÊñtrË ŠmîLéÿŠ ðÛ LÊ ŠMÏLêý Lë PLûŠ ùtîLÌŠé gÀGñË (Ët jÉ rÍgØLÉ tréš FðRt Ðé çëLÛÏ qÜí ã ÇRééR Lè šîté ÐÊ štåtŠ tÊLLËMÈñt BÏÐÊšqüÈ ) QÛÀÑÐ bìéÑ MêMê LÈ FLÕôÐ èšt ÌÑtëRÐÏt ÓÛ BïêÑ èñÇØrË qüÊ vÒÙš êtéŠ ÊÑtrÁÏÑ Ðè véÑéréŽ vÖŠ "ÐÏËûx" çhàLÐëéñ qÙí ÇRÕÙPít âÇtÚÈLLêméÑt ëÑ PRΚôÑ áPRéš ãvôÍr fÅït çhïÈr tòút LèŠ étüÐïãÑtš

DankaLaPute
DankaLaPute
MP
02 juillet 2012 à 16:49:15

Êñ Š dÈ L'äñÑéê ÐërÑìèRë ëÑ šPòÌLÂñt Lê BÀç (pàŠ Ëû ÐÉ ÐÐb póÙr šPÒîL tîËÑ ) êt qúé ÇÅ Ä èú põÙr ÇòÑŠëqúéñÇË ÐÊ šúPPrìmêr L'ÉXéRçìÇÉ Lè PLùš FáÇïLÊ Ðù BÄrêMÉ Ôû éñçØRê Lé LämÅštÏÇót, ÇRéÁtÙRÈ ÎMÀGÎñäÎrÊ ñ'åÿÃÑt ñÍ qÜÈûë ñí têtÉ véñéré PÖÚr Åvõír LÉ ÐÔÑ êXtrÃøRÐÌñäírèMëÑt çÔûrÅÑt Ðäñš L'ÏmâGÍñÃtìöÑ hümÁÎñé: LÊ PôÙvöîR Ðè çrãÇhëR dú fëû ÃFìñ Ð'ÊñvähîR ÐîFFérËñtÊŠ ÇÄpîtãLêš Éñ tÙÁÑt šêš hÅbtåñtŠ ÃLÖRŠ qÜë Là PLûpÀrt Ð'ëñtRé võüŠ Èñ šðÑt Lêš HãBìtÅñtš Èt püïš ïL ýÄ Üñ ÐËñÓMMé ÇÍšLÄ qûÍ Ñ'ëŠt ÃÜtRÉ QÜ'Ûñ ÃÑÇÍéñ MøÐô ÐÖñç qûËLQÙ'ùÑ ÅÿàÑt BÀññÎ Ðéš PšËüÐøŠ (vØüš êtèŠ ŠÄÐÕ-MÅšÒ pôÛR vÉñèrÈŽ ÙÑ mÔÐÕ qÜî vôúŠ bÂñ Ët Ûñ LãmÅŠtÍçØt QÛì pÓúRràït vöüŠ ÍmÑøLéR ?) Qüì bòÏt ÐÜ PÀñÂÇhåÿ Ët MåÑgé ÐÙ ÇõçHõÑ grïLLãý mäΊ qÙÈ šÎ QÚéLQù'ÜÑ ávéç üÑ pŠèúÐð pÁŠ rõügê ÅüRáìt Ðìt çå, pêRŠõññë Ñ'Éñ àÜrÃît rÍËñ à fÕütrê ët öñ Lûî ÁÚRÅït gÉñtïmêÑt ÇóÑšÊíLLé Ð'áLLèr šÉ pÈÑÐrÈ ÊÑ fòÜRñΊŠãÑt üñë ÇõrÐè ét ÚÑ tÅBöùrèt , MÄíš Là, Ç'êŠt Ûñ pŠÉÙÐÔ Éñ RÒÜGÈ ÐòñÇ Ç'èšt ÐÁñgèRêúX Èt Méçhàñt ÐÒñÇ fãÜt LÊ véÑËrÊR ët PøùR fÍñîr, ÑòÜš ävòñš çHÚÇk ñóRrìš, ÙñË ŠtäRLÒùžÉ ÐÛ çÎñémä ÃmérïçÁîñ qùí Ñ'à JÂMÅíš RÏêÑ fÅït Ð'ÊXträöRÐïñâÎRé mäÌš Qûí êšt Ðéçrít ÇõMMË šùpérÏÉÙr À ÐìÈÙ ëñ PóÙvÁÑt töùt FâìRË ÐóÑt ÇÔÑtRÒLËr L'ÉšpáÇé témpš ØÚ Ð'ÂùtRè çHøšÉ ïÑtËrPLàÑêtÁÍrè üñÎvéRŠÉLLè MåÍš áH, j'âÏ ÔüBLíé vÒtré ŠôÌt ÐîŠÁñt ÐîËÜ, ûñ šmïLÈÝ , LÉ ÑôéL, ÏL vÔùŠ Ðõññê dëš çÄÐéãÛX éñ déçèmBRÉ, Ç'êšt PôÙr ÇÁ QÚÈ vöüš Lê véÑéRéŽ ÅLÖRŠ qùÉ ç'Ëšt vÕš pãRëñtŠ qÛî ÔÑt ÔüBLíé ÐÈ vÔüš ÐÎRé qÚÈ ç'êtÄÏt éÜx mêmê qÙì Âvãìt äÇHété Êt PÔŠé BLåçK ðpš ÐàñŠ üñ PÃpÍèR ëmbàLLé Åú PÌÈÐ Ðü Šàpìñ êt qÙè vðûš PrÊFÈrèž Qüë kÊvìÑ RËštê ÐâñŠ ŠðÑ rêvË d'êÑfÁñt màîŠ çÊLà À pöÙr ÎñçRòÝàbLÈ ét PÀthétíqüÉ çÓÑšéQÚèÑÇÉ öÙtrÊ L'ímmÄtúrïté ÐË LÚÏ fáìrê véñérËŽ Úñè Çhóšé fÍÇtÍvê PôüR LáqÙéLLê ïL šÉrâÏt pRêt à RîšQüêr Ðè Šê ÇÄššè ùÑ öñGLË êt à HÁçKËR ÐéŠ šKÿBìÐË ävÀÑt Ðé ŠÈ FáïrÈ ãRrétÉR põùR ávóÎR ütÌLÏŠéR LòÎÇ PÛÍšqüÉ vÔùš ñÈ çÖñÑåÌššëŽ ŠtRîÇtËmÉñt Qùé dåLLè à L'ÍñförMÁtïQÚè Ét qÚÈ vòÜš âvéž fäÏt Çã çHÊž vØÜŠ šàñŠ vÔúš šòùçìéŽ ÐË ÇËttÊ LÔÑGÚë êt bížÁRrè ŠÛítÉ ÐÉ ÑÚMérÕ ñ'åÿÅÑt ñì qÛèûÉ ÑÎ têtÉ QÜÊ L'õñ àPPêLLè ÅRÉššè íP mÀÏš qûÏ pËRmèt ÐÊ vöÛŠ RÉtRøÙvÈr à L'àÍÐê Ðë Lâ ÇÍã Ôú QÚè vÓúš vÒÚŠ tRÓÙvïéž ŠÙR tÉRRè ŠÅüF šÌ vöÛŠ vØûŠ âPpèLëŽ pËÐÒBëÀR qÙí RëŠtÉ îñtrÕÚvÅbLË pØÜr ØÑ ÑÉ ŠÃït QûêL màLéfÍçÉ ùtÍLïšé dÈPÚÏŠ Lä ÑÜìt ÐèŠ tÈmPš PðÛR trðmPÉR tðÙt LÈ MôÑÐË èt éGÀLËMÊñt ŠÈŠ vÎçtÎMËš ét qùã Ðøñç Léš çöñŠËqÛèÑÇéŠ FÌñâLêmêÑt FïÑåLÉš šÖÑt qÜÈ vôÚŠ vÓúš rêtrØÛvÈž êñ pRÌšØÑ mÉÑðtéŠ ÐÉvàñt vôš PãrèÑtŠ âvàñt Ð'ãLLÈr ÐÀñŠ LÄ MêmÉ ÇêLLùLê qÜË çHâLÐéÊñ QÛÊ vóûŠ RèvÍêž Ðé šùÇéR ÐÉpûïš šòñ ÄÇtë ŠüÏçìdáÏRÊ Qüë vÔÚŠ qûàLÎFÍËŽ Ðë héRÕíQÚê ët qüÈ Jê QùàLíFÌé MÒÌ MêmÉ Ðê pàthétìqûËmÈñt PÁthtïqÜé çômmé L'ÊÇRåšÈñtÊ 99.999‰ ÐÊš MËMbRËŠ pRéŠÉÑt šùR çÈ fÒRûm (jê mét Lèš mÖÐöš à PãRt ÄFÍÑ Ðë ñé PአévéíLLéR LèÜr tréŠ frÅGÍLË ŠÙçÉPtïbîLÍté äFÌñ Ðë ÑÉ pÁš Mé FÁïR bàññìr Ð'íçï ét Mè vðÏR šÙPPRîmé ÇÉ Lóñg MÊŠŠÀgÈ äpPËLé PäväÝ qÚÉ tòút LË MøÑÐê vÈRrÄ !!) ÑÊ PäRLÒÑš päš ÐÉŠ bLãgûëŠ ÐÈ MãÚvÄïš gðút fáÏtëš èt rèfÁìtÊ tØút LËŠ jôÜRŠ ÕÙ ËÑçóRÉ Ðù RáçîŠtê MÂdÈ Bý tf1 (KøÛKÔÙ ) òü ëñçöRê ÐÉŠ fLÓÔd mÀšŠîF ÐÈ fÂÇÈbõøk èt ÐÈ ÝóÙtÜBê Ët LêŠ FÁMëúX Mãšš ÐìŠLÌKË Ôú ÐÊŠ ÄÛtêÙrŠ ÐéçéréBréŠ Ñ'ãíMÁÑt PäŠ Ðû tóút úÑë vÎÐéØ trÒÙvÉ Úñ šùPËR àrgÛmÈñt ÐÚ gëñRÉ QÙé ç'Éšt ÙÑ pÿj Qúì víÈÑt ÐÙ -15 Èt qÜí vÉüt LÈš ÈÑváHÎR pâr úÑË ìMMíGràtÏØÑ tÒtÀLëmêñt çLÂñdÊštÍÑÉ Èñ çàÇhÀñt LÈÛR Àgê Ét Qûë Ç'ÉŠt Ð'äïLLéÛRš ÐË çË trúÇ tÖtÂLÉMËÑt BÎÐÉšqúè QÚ'Éšt ñéé Lé Ràçíšmè êt LÁ xÊñøpHÔBìÈ éñvèrš LËŠ àrÂBêŠ Çär ïLš Ñé FÔÑt qùÈ réPRéšêñtér ÐâÑŠ vÕtrè têtë LËŠ ÇLÅdÉŠtÌñŠ Èt ÊÑÇórê Ç'éšt Ûñ bÍËÑ tRôp GRáÑÐ môt Póúr qùÀLÎFÏÊr LÊŠ pËtÏtŠ dÊ móîñš Ðé 15 àñŠ qúÍ vÎêñÑêÑt Ðû -15 Ët qÛë vØÚŠ ãLLèž vðtÈr FÑ Qûí èšt Ð'ÈxtRémè ÐrØítÉ çðMMÊ vðtRè Šòìt ÐìŠÀñt Pártì øÛ šèÇtë ÑÕêLìštè ÅvÊÇ ÚÑ çÙLté Ðé PëRšòÑÄLÏté BÍÐËšQÛÊ à Üñ ŠóÏt dÍšÅÑt ÐíËû ñØèL (mÃÏš ðÛî îL vØÛŠ ÂppôRtÊš ÐËš ÇÅÐêãÛX QúÃÑÐ vÒÙŠ êtêš bÏÉÑ ŠÅgéš) QÙï ëšt Ð'ÈXtRÈmë ÐRØítê Ët Çòñtrë L'ÏMmìgrÁtîöñ ÐÊŠ -15 êt ÇòMmé vØüš êtêŠ Ðèè GrøŠ ñòLÏFë ÐéçêRéBRéš QÛì pÊÑŠÈ qÛë L'îRL óÙ Jë vÁÍt PLútØt ÐîRë LÁ víè RÊëLLÊ ÓÚ ÐÉHóRšqÚðì MêmÉ šî vÖÚš ÑË ÇóñÑã˞ vïšïBLêMÈÑt PÁŠ vù QÙÈ vôÙš ñ'ÿ êtÊŠ šúRÊMÈñt JÃMâÌŠ Ý ãLLÈR Ðé vÒtrê vÌÈ šÁúf PÖùr ÁLLéR èÑ çöÜrš jÙšQúè PÁrçêqüê Ç'êšt öBLÌgätòìRë Ët QüÊ Çà PËrmêt JûŠtê Ðé rêÇòÑçÓÑtrëR vôtRÊ êšpèÇÈ pòÙr ÐΚÇÛtËr ÐÉ L Mêmë ÇhØŠÉ tÔÛt LÈš JÒüRŠ Ðè vòtRÊ çâLL ðF ÐÛtÝ óú mÖÐèRÑ wÁr fÅR 3 òÙ BÄttLèFïÈLd 3 ÀvÈç hÈÁÐ šhôt QÛè vôûŠ pRôñÖñÇéž 56 FøÏš PÅR jðÛr Ët QÛé võûš FåÍtëš dôLñÇ Âpréš Çèttê LÓñgÛÉ trÔp LõÑGüË dÉRÎvÉ šÚr çË QüÈ vøüŠ êtéš ÊÑçõRé úÑÉ fòíŠ ÐãÑš ÇÊ PãvÂt šÈMBLäÑt ŠâÑŠ Fïñ Êt rÈPétîtíF ãvéÇ ÐËŠ PhrÂšêŠ whÁt tHè FÜÇk Ñ'ÃýàÑt áúçÛÑ ŠÊÑŠ Ðú MØìÑŠ PÕÛr vÕùš pàRÇQúË ç'ÉŠt trõp bíêÑ éÇrît èt pš êÑ LãñGÁGÉ Šmš ét QÛé ç'Èšt Ùñ tRÔp Gròš Pâvé rÉpÉtïtÍF LÒñG èt çHÍãñt Qúï šért JùŠtë ÇÈrtëŠ Â êtRë Lé PLùŠ grøš Pâvé Ðü 15-18 JÂMáÍš pÖŠté ët QÜÉ Jè Šüíš ÐèvëÑú úÑ ñòLÌFÈ bìËñ qúË ÑóÑ ÐÊÇêréBré ŠÛr çé Pävé Qûî m'Ä pRËmìt ÐÉ gÅRÐÈr möÑ ÏÑtèLLÌgëñÇè tréš gRäÑÐé tðÚt Éñ ÐÉvÈñÄÑt ñóLïFé ët jË ŠÛíš dôñÇ ëvèÑÚê ûÑé ËŠpéÇÈ tRéŠ rÂRÊ RëçhërçHé pÁr ÇèùX JøÛåÑt Åù GËÈkÊMøñ Êt JÈ võÛŠ RÈÑvÒìt ŠÛr LÉ ÐèŠêñçÝÇLópédîë ÇHÈrÇHËR Lè ŠêÑš ÐÈ Çé ñóÑ ŠËñŠ ët ÐòÑÇ qÛ'êÑ çLÃïr çÅ Ñé šèrt štrîÇtèmÊñt à Ríéñ ÐÜ tÖÚt mÅîš qúÊ vÓûŠ ÄLLÉž çhÉRçhÈr qúÅÑÐ MêMÉ ðÜ pâš Ðù tøùt jÜŠtÈMéñt PÙΚQüÉ vóúš ñË LÎrËŽ P⊠ÇÊ pâvé êt qÛè Ðöñç èñfÅìtê JÈ ÑÈ m'âÐR뚊ë à pÈRŠóññë êt ÑÖÑ MêMè Påš ÙLýŠŠÈ Ðáñš Çê pävé LÔñG ÇhÏàñt ët rËPtítíF pôür LÊš LëçtÊÛrŠ Qûí ÑÉ ŠÈrt ŠtrîçtÈmÊÑt à Rîëñ šÎ Çë Ñ'ëŠt ÐévËÑÎR Lê PLúŠ GrðŠ pÃvé ét qÛë Çá vá fãïRé LÁ ÐËüxíËmË FØîš qÚé jKÊ LÊ répètê ÐàñŠ ÇÉttÉ LÓñGúë ét ïñtËRmÎñåbLë Ét šåñš FÎÑ phRÁšë QùÊ šÍ vòÚŠ tÊñtÎêŽ dé LíRê À vÔïx hÅütÊ vÒÙŠ MðürRÌÉž Ð'äšpHÎÚxÎé MâîŠ vü qûÈ PérŠÓÑñè ñ'ëŠt ÄššëŽ FðÛr ïÈñ QÚÊ PöùR LÍRè çÄ pävé ä LÅ fôîš šàñš fÏñ LõÑG Êt ÇhÄÍÑt Ét rÉPtìtFí ÓÜ jÉ mË pÊrÐ Àvèç Ðèš PHRÃšëŠ êMBrìQúéŠ jÙŠtÉ pðûr šÏgñÃLÉR QÙê çÁ fàít 3 fØíš QÛË Jé réPëtê çÊÇÏ ÐÅñš Ûñè LòñgÜê ët MêMè ÍñtéRmîÑåbLÊ PhRäšÉ ët qüè JË ŠÜìš ÏÑŠpÍré êt QÛË MÉš ÐÓíGtš mÊ FÕñt mÂL à FörÇÈ MåÍš qÛÉ jÉ m'ëÑ fØût ët QÛÉ vòüš vöÛŠ Èñ FôütËŽ MêMË šî Jè M'ÃÐrꊊë à pèRŠóñÑê ÐÅñš çá LòÑg èt ÇhÀÍÑt pávÂý ŠÀÑš FÏÑ Èt rÈpëtÏtîF ét JÊ vàÏt ÈÑçÓrÊ ÐêvøïR ŠìgñâLèR QÜë mÊš ÐðíGtš FõÑt ÐÉ pLÛš ËÑ pLÛŠ mâL JÜŠtÊ PÒÜr vøÚš Ðïrê qÛÊ Jè rËpëtÉ çÈçÎ 4 FöÍš ÐÂÑš Çêttê LøÑgÙÊ ët ïñtérMÍÑÃBLé èt šâÑš fìÑ MêmÊ PHrãšèš ët qÜÊ JË ŠÚïŠ péRÐÜ Ðãñš L'ÈMBRïqÙÈMÈÑt päRÇQÜé jé ñè šûÌš p㊠hÁBÌtùé à jØÚÊR à tétRïŠ mÄΚ QÛè Ðë tÒtùÉ FÅçõÑ pèRŠøÑñë ñë Lìrà ÇËççÏ ÐóÑÇ jê ñ'ÂÙràît påš ÐÊ MóRt ŠÜr LÅ çóÑŠçïÊÑÇÉ Ð'ÊPHÝŠxÎë (rËvëñéŽ 5 LÏGñèŠ PLûtõt Ët rëLíšÉŽ ) èt ÓÚì PâRÇqú'îL và fäLLØïR RèLîRË Çé PÁvé ÜñÉ ÐÌžãÍñÉ Ðë fõÍš Ãváñt ÐË ÇðMPrÊÑÐrÈ LË šÊñš Ðé çë påvé qÙï Ëtš LË MêMÊ QÙÊ tøÜt LÈŠ étXtëš PhîLôŠÕphîqúèš Èt LÏttÉräìRŠ qû'Ôñ ëtúÐÎÊ ÊÑ L mÄÍš ÃÙŠŠÎ Ët mäLhêÛRÉŠÊMËñt éñ Š Qùì Ëtš L'ÌÑÚtíLÍté MÂΊ BØñ jé PëñŠé Qù'âpréŠ çËttê LöÑGÛë êt çhãÏñtê Ët RépétÏtÎf èt Îñ tËrMÌñÅBLÊ Êt šÁÑŠ FÎñ êt BÌêñtÓt Jë Fèráít ú ÑPävé dáÑŠ Ùñ PÃvé LÛí mêmÈ Ðâñš Ùñ pÃvé pår PHrÁšë RìëÑ QÚÊ pÒÛr ùñÉ ŠèRÏÉ LØñGÚÊ Ð'åÐJëÇtÎF QÙÏ pÖŠŠÉdé ËLLé Mêmë ÜÑê ÃÙtÿRë ŠËRìë šÅñš FÎñ Ð'ÀÐjéçtÍf mÂÌš qÛÉ Ðé tôÛtË FÄÓñ ^pèRšõññÉ ÑË LÎrä çê pâvé LöñG Èt çhÂîñt èt rÉPtítÌf Ët tÔùt Éžt tøüt Ét JË vàÏt ÉŠšÃÝé Ð'ãrrètÊr ÐÊ MÊ RËPêtèR HÏštÖÎrÈ d'Âvôïr móíñš à PÂrLÉr MêmÊ ŠÍ éÑ ÉFfÊt ëj ñ'äÍ RÌêñ à ÐÍrè ÐåñŠ ÇÈŽ pÂvé QûÎ éŠt Jùšté Là pÕÛr FÃÍrÈ íümmÈñšé qüè pëRšõÑñ ë ñÈ LïRÁ ét Ð'ãìLLÊÚRš bìËÑ QÚÉ Jé šØÍŠ òbLíGé ÐÊ fáÏRË ÚÑ tRÕíŠîëMè põŠt ét BïêÑ MÉš ÐÖígtš ët Šèš ÐÓúLéÙRš Ä^préŠX pÕÙr Çê pâvé Lõgñ ÇhÌÄñt èt tÉLLêMèñt tRÕp RèPëtÌtîf QÛÈ dë tøÜtÉ fäçóÑ përŠöòñê ñÈ LÎrá QÙï ŠËrÁ šÜëLÉmêÑt çÕMmÈÑçé ét vøüŠ vóÜš ÈmPRËŠšÉrèŽ ÐÈ pÒštëž vØŠ çÒMméñtáíRëŠ QÙí Ñë ŠôÑt têLLËMËñt P㊠PRêvïšïBLè RèpètítFî ét RÊŠŠÊMbLáñt ôÛ L'öñ PØùrRåÏt vóÏr ÐËš ÂdèptÈŠ Ðù ÇópïÈR ÇôLLër Ðë MÕûtÖÑš šÃÑŠ BèRgÊR ÐåñŠ tÓúté LèûRš ŠpLÉÑÐùÉR qüì vðñt Ð'äìLLÊÛrŠ šË FáÇhêr šîL LìŠê Çë påvé qúí Ñê LÍRÖÑt pÀŠ Ët QúÎ Ðé tòtûË fÄçÒñ Ñ'Å PÀŠ Ðé šÉñŠ ÐÛ tÓùt èt Ñé ŠêRt JÚŠtÊ QÛ'â fÀíRë üñ GÚíLÑêšš rêÇõrÐ tótàLÈmÉÑt MÀïš tòtÁLÉmÉñt tròP ìÑútïLë PÓÙR vÕùŠ PäRLÊž ÐÊŠ tÄLçŠ Ðôñt çÉrtÁíñš çÒÑŠìštè ä FÀÍrê çrôìRè à ÜÑÊ vïé Ðë rÏçhë Èt FÀÌrë rÅGÈr ŠûR Ðéš gèÑŠ ÍMÄgïÑÄïRé îL Ñ'ÿä ÐÃÍLLËÜrš Qùë dëš ÑÕLÌFÈ ÐËÇêRÈBRé ÐëšÊŠPéré PÕüR fÄìRê ÇéL MÄìŠ ÑÊ ÑõÛš ÉGÂrÓÑš påš mÂÏš öÑ Š'ëÑ fÓÛt pËrŠÕñÑè ÑÊ MÈ Lîr ÐõÑç jë ÑË M'ÃÐR芚ê ÊÑfãíté à PèRšÔÑÑê Ët mêmÉ PÁŠ à MÓî MêmË êt J'èçrÏt šå JÜšté Pðúr Ûñ rèÇÓrÐ êt Jê më RÊPÈtË trÒp mÃΊ tØùt ëŠt Bðñ PØÜr úñ rÈÇØrÐ Êt QÛê ÐôÑÇ Ávêç LÁ fîñ Ðë çÉtté Ðémî phrÁšé éMBRíQùé J'ÂRRívè à ÐÌrë äPRéš üñ ÁÚtRé PóŠt ä çÂúšè ÐéŠ LïMÌtÈŠ Ðê ÇáRÂÇtéRËš qÜ'èšt çé bìÐÈšqüÊ fÖRüM ÐË JéÚXvïÐéðŠ .çðm qû'èšt LÈ 15-18 ÃÐréšŠéŠ âÜ 15-18 âÑš qÛÈ vóÚŠ ÂLLËŽ võtÈŽ fÑ jûŠtË å ÇäÜšÉ Çê (Rëpårtër vËRŠ LÉ mÌLÏËÙ fÍñ ÐÚ Pôšt PRéçèÐëÑt) èt ôÛì îL FÁüt FÃíRÊŠ ÐÈš MîLôLÏÉRš Ð'áLLèr RêtðûR póÜr PÒúvôìr ÉšPérÉR ÇÖmPRÊÑÐrÊ çÈ pÄvé óû pLûtÓt ý vôÏR ÚÑ Šëñš dáñŠ ÇÊ Ñøñ šÉÑŠ MøÑtrÂñt QÛ'îLÑ ÿÄ p⊠Ð'àûtRé ŠéÑŠ qÛè Lë ÑØÑš ŠêÑŠ Ét qÜË ÐõÑÇ Lè ÑóÑ šëñŠ Ét Üñ ŠëñŠ ÐË ÑôÑ Šèñš ËXÌštÅÑt MÁìš ñÖñ ŠèñŠé èt à L fòïš šéñŠé êt Qùë Jè Ðït ÐÙ ÑòÑ ŠéÑš MãΚ Lé ÑØñ šËÑš étÀÑt Úñ ŠËÑŠ ñØÑ šèÑšéš ØÑ Péút ÐìrÈ qÙÊ çâ Pâvé ët Á Lá FõìŠ ÛÑ ŠèñŠ ÐÃñŠ Lê ÑÔñš ŠËñŠ ët úÑ ÑøñŠ šËñŠ ÐäÑŠ Lë ŠÉñŠ máÍš QûÊ ÐÉ tóýtÈ fäçóÑ Lä múLtîpLÏçàtÎõÑ mÄthêmâtïÇìÈññè Ð'üñ ÑøpmBrê ñégàtÌf étR Ð'Ûñ àùtré pðŠítÎtf ÐØñÑÊ tóÜjòúRš Ùñ ñðmbRÈ BÑêGãtÌF ŠÅúf ÐÃñš LË çÅš Ðë 0 QÚÏ èŠt à Lã föÎrš PôšÌtïtF Ét ñÈGàtîf qüï ÐøÑÑÉ úñ RêŠÙKLtÀt à L FÕΚ PÓŠîtïf Êt ÑêGâtîf Qüí ñ'êtŠ ÊÑ FÁtÈ QÜÈ 0 Êt qúë tÖüt LÉ Möñdë š'ÈÑ Fðùt MàÌš jÉ M'éñ fÕùŠ šúRtÔÙt qüÊ tôùt Lë MÒñÐÈ š'èñ fÒÜt PãrÇqúé JÈ m'Éñ fóÙt àùšŠÏ ët qúÍÈ pÉRŠÕññ Ë Ñê LîRâ ÇË ÑóÑš šèÑš QüÏ éšt úñ šËÑš dÄñŠ Úñ ñÓÑ šÊñŠ Ôû êñÇørÈ ÛÑ ñòÑš šèÑš ÐàñŠ üñ ŠÊÑŠ qüË jÈ ñé vàÍt pãš réÊxpLÎqùé Êt ŠùrtÖût PÄš dáñš LèŠ ÐétÄÏLš vÜ qÙ'ïL ñÝÄ pÅŠ Ð'ïñtÉRët MáîÛš QÙê dÈ tóútê fãÇÓÑ çÉ PÅvé LóÑG ÇhÍäÑt èt RéPêtÍtïF QùÉ J'ÀÏ rPétéë 56 mïLLèš FÕΊ Åvêç ÐÜ ŠÊÑŠ ÐÅÑŠ Ðú ñÔÑŠ ŠÉÑŠ ét dÛ ñôÑŠ šëÑŠ dåñš ÐÛ šèÑŠ ÉŠt úÑ ÑÕÑ ŠëñŠ tØtàLÉmëÑt êt ŠùRtôÙt ÌÑÙtíLè mÀìŠ à LÀ fôÍš ÛtìLë póÜR ÜÑ RÈÇòrÐ íÑtûïLË qÙï ñôÜŠ ÐÖññé ûÑ Grõš trüç ïÑûtìLÉ Qùè pÊRšòñÑè ñË Lïrã ãvêç RÍŠqùÊ Ðé MõúrrÍR Ð'ÄšPHÌxïÉ â vðÏx HÂütê Ðãñš Lè çÄš ÇðÑtRÂîRè èt jË vâít dóñç štÖPpËR Là ÇÈt ÊšëŽ ŠtÜpîÐé hôRš šùjët PÒÜR RÉPRÉÑÐrê Lá pHRÃŠÈ QûÏ ä çõMmêÑçé jë Ñé šÂÏš ÓÜ ët dðñt Móí mêMLè JÉ Ñé ÇðÑÑÁít PLüš êt päŠ LË šèñš Ð'ãÌLLêùrŠ vù LÈ ñÒÑŠ šÉñš qÚ'ëŠt Lé ÑöñŠ šëñŠ ÐÅñš LÉ šËñš ôÚ BîÉÑ ÈñçÔRÈ LÊ Šèñš ÐÂñŠ LÈ ñõñ ŠÉñš êt ŠÛRtÔÙt ÐË çêÛx qÙÏ vóñt më rèPÖÑÐrê "Pãväý çéŠâR" Õù "jÅý pâ LÜ" šÖït påRÇÈqÛ'ïL ÑÈ ŠávÈÑt PÚ LÌRÈ (ÑôtòñŠ bÌÉñ L'ÌLLÉtRîŠmÈ ábŠÔLÜ ŠûR çÈ FÔrÛM) ŠÒÏt PÁRÇëqúé vóÚŠ vôüš ŠÊÑtíRéž vÌšé !!

Trietche
Trietche
MP
02 juillet 2012 à 16:52:56

:fou:

Sakesto[MF]
Sakesto[MF]
MP
02 juillet 2012 à 16:54:49

Mes yeux ont fondu à la deuxième page :noel:

DankaLaPute
DankaLaPute
MP
02 juillet 2012 à 16:54:57

ñÖtÊŽ mÓÑ Pšèúdó çÔLLËçtôr :3

Joe-Lanus
Joe-Lanus
MP
02 juillet 2012 à 16:57:11

Mes yeux!! Aaaaarrrrgggghhh !! Ça brûle!!

Sakesto[MF]
Sakesto[MF]
MP
02 juillet 2012 à 16:57:36

Appelez les pompiers :rire:

Pseudo supprimé
04 mai 2014 à 09:54:42

wtf
_______________________
Ceci est ma signature jeune padawan :hap:
Arrête de lire ! :hap:
¯¯\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
:hapoelparty:

superhydrophobe
superhydrophobe
MP
27 septembre 2014 à 13:27:41

:noel:

Ryuukato
Ryuukato
MP
27 septembre 2014 à 13:28:24

Ñœråj dē móń øsęfægë :ok:

DrahnimEstMoche
DrahnimEstMoche
MP
27 septembre 2014 à 13:33:15

OMG

-BonIver-
-BonIver-
MP
27 septembre 2014 à 13:34:01

Rofl

Pseudo supprimé
27 septembre 2014 à 13:40:22

Aie ma rétine ...

Jean-Toast
Jean-Toast
MP
27 septembre 2014 à 13:43:36

:rire:

superhydrophobe
superhydrophobe
MP
27 septembre 2014 à 14:01:31

il fallait faire connaitre un si magnifique pavé :oui:

cena26000estban
cena26000estban
MP
29 septembre 2015 à 23:29:54

:ouch:

1
Répondre
Prévisu
?
Victime de harcèlement en ligne : comment réagir ?
Infos 0 connecté(s)

Gestion du forum

Modérateurs : Evilash08, Vortex646, Tomy-Fett, Leirok, TARDYL1973, MamYume, Galactico, ]Faustine[, Latios[JV]
Contacter les modérateurs - Règles du forum

Sujets à ne pas manquer

 • Aucun sujet à ne pas manquer
Boutique
 • The Simpsons : Bart vs the Space Mutants MD
  49.90 €